மதனின் “வந்தார்கள் வென்றார்கள்”

பாடப் புத்தகங்களுக்கு பதிலாக இதை எல்லாம் பள்ளிகளில் படிக்கலாம். எல்லாரும் வரலாற்றை விரும்பிப் படிப்பார்கள்! Enough said.

scribd தளத்தில் ebook ஆக கிடைக்கிறது.

பிற்சேர்க்கை: மனிதனுக்குள் ஒரு மிருகம் எல்லாம் வன்முறையை சென்சேஷனலைஸ் செய்யும் தண்டப் புத்தகம், ஓடிவிடுங்கள்.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: தமிழ் அபுனைவுகள்