தடை செய்யப்பட்ட புத்தகங்கள்

இது ஒரு வித்தியாசமான பட்டியல். இந்த புத்தகங்கள் அனைத்தும் இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்டது. அதனால் படிக்க முடியாத சில புத்தகங்கள் –

1. The Face of Mother India, Katherine Mayo
2. Mysterious India, Moki Singh
3. What has Religion done for Mankind, Watchtower Bible and Tract Society
4. The Ramayana, Aubrey Menen
5. The Lotus and the Robot, Arthur Koestler
6. The Jewel in the Lotus (A Historical Survey of the Sexual Culture of the East), Allen Edwards
7. A Struggle between Two Lines over the Question of How to Deal with U.S. Imperialism, Fan Asid-Chu
8. Nehru: A Political Biography, Michael Edwards
9. India Independent, Charles Bettelheim
10. Who killed Gandhi, Lourenco De Sadvandor
11. Smash and Grab: Annexation of Sikkim, Sunanda Datta-Ray
12. The True Furqan, “Al Saffee” and “Al Mahdee”
13. Great Soul: Mahatma Gandhi and His Struggle With India, Joseph Lelyveld
14. Old Soldier Sahib, Frank Richards
15. Hindu Heaven, Max Wylie
16. The Land of the Lingam, Arthur Miles
17. Nine Hours to Rama, Stanley Wolpert
18. India Independent, Charles Bettelheim
19. Understanding Islam through Hadis, Ram Swarup
20. The Satanic Verses, Salman Rushdie
21. Islam: A Concept of Political World Invasion, R.V. Bhasin
23. The Polyester Prince, Hamish McDonald
24. Rama Retold, Aubrey Menen
25. Captive Kashmir, Aziz Beg