மகாத்மா காந்தியின் நூல்கள்

காந்தி எழுதிய புத்தகங்கள்

An Autobiography – The Story Of My Experiments With Truth
Key To Health
Hind Swaraj Or Indian Home Rule (ஹிந்த் ஸ்வராஜ் புத்தகத்தின் மின்வடிவம். இந்தப் புத்தகத்தை நான் பரிந்துரைக்க மாட்டேன். எங்கே கிடைத்தது என்று நினைவில்லை, பதிவேற்றியவருக்கு நன்றி!)

காந்தியின் கட்டுரைகளின் தொகுப்பு
Truth is God
Nature Cure
Epigrams From Gandhi
Ethical Religion
From Yeravda Mandir (Ashram Observances)
Mohan Mala (A Gandhian Rosary)
Panchayat Raj
Pathway To God
All Men Are Brothers
The Gita According To Gandhi
The Mind Of Mahatma Gandhi
The Moral Basis Of Vegetarianism
The Teaching Of The Gita
The Words Of Gandhi
Towards New Education
Trusteeship
Character & Nation Building
Discourses On Gita
A Gandhi Anthology – Part I
A Gandhi Anthology – Part II
Constructive Programme – Its Meaning And Place
My Views on Education
The Message Of Gita
The Way To Communal Harmony
Truth Is God
Village Industries
Village Swaraj
Selected Letters
Selections From Gandhi
Gandhiji Expects
India Of My Dream
Industrial And Agrarian Life And Relations
Key To Health
My God
My Religion
Prayer
Ramanama
Satyagraha In South Africa
Self Restraint Vs. Self Indulgence
The Essence of Hinduism
The Law And The Lawyers