ஒரு சுவாரசியமான லிஸ்ட் – ஆயகலைகள் அறுபத்துநான்கு

சித்தர்கள் வகுத்த ஆயகலைகள் அறுபத்துநான்கில் பிற உயிர்கள் பேசும் மொழியை அறிய வேண்டும் (#44) எல்லாம் இருக்கிறது, மனிதர்கள் பேசும் வேறு மொழிகளை அறிய வேண்டும் என்று இல்லை. 🙂 இன்றைக்கு நமக்கு முக்கியமாகத் தெரியும் இயற்பியல், வேதியியல் (physics & chemistry) எதையும் காணோம். ரசாயனம் என்று இருக்கும் என்று நினைத்தேன், ரசவாதம்தான் (#42) இருக்கிறது. காமநூல், மயக்குநூல், வசியம், கவர்ச்சி என்று நான்கு இருக்கிறது. கலுழம் (#47), மகிழுறுத்தம் (#45) என்றால் என்ன என்று தெரியவில்லை. வருவ போல் கலுழன் மேல் வந்து தோன்றினான் என்று கருடன் மேல் வந்த விஷ்ணுவைப் பற்றி கம்பர் பாடி இருக்கிறார், ஆனால் கலுழத்துக்கும் கலுழனுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் உண்டா என்று தெரியவில்லை.

 1. எழுத்திலக்கணம் (அக்கரவிலக்கணம்)
 2. எழுத்தாற்றல் (லிகிதம்)
 3. கணிதம்
 4. மறைநூல் (வேதம்)
 5. தொன்மம் (புராணம்)
 6. இலக்கணம் (வியாகரணம்)
 7. நயனூல் (நீதி சாஸ்திரம்)
 8. கணியம் (சோதிட சாஸ்திரம்)
 9. அறநூல் (தர்ம சாஸ்திரம்)
 10. ஓகநூல் (யோக சாஸ்திரம்)
 11. மந்திர நூல் (மந்திர சாஸ்திரம்)
 12. நிமித்திக நூல் (சகுன சாஸ்திரம்)
 13. கம்மிய நூல் (சிற்ப சாஸ்திரம்)
 14. மருத்துவ நூல் (வைத்திய சாஸ்திரம்)
 15. உறுப்பமைவு நூல் (உருவ சாஸ்திரம்)
 16. மறவனப்பு (இதிகாசம்)
 17. வனப்பு
 18. அணிநூல் (அலங்காரம்)
 19. மதுரமொழிவு (மதுர பாஷணம்)
 20. நாடகம்
 21. நடம்
 22. ஒலிநுட்ப அறிவு (சத்தப் பிரமம்)
 23. யாழ் (வீணை)
 24. குழல்
 25. மதங்கம் (மிருதங்கம்)
 26. தாளம்
 27. விற்பயிற்சி (அஸ்திர வித்தை)
 28. பொன் நோட்டம் (கனக பரீட்சை)
 29. தேர்ப் பயிற்சி (ரத பரீட்சை)
 30. யானையேற்றம் (கஜ பரீட்சை)
 31. குதிரையேற்றம் (அஸ்வ பரீட்சை)
 32. மணிநோட்டம் (ரத்தின பரீட்சை)
 33. நிலத்து நூல்/மண்ணியல் (பூமி பரீட்சை)
 34. போர்ப்பயிற்சி (சங்கிராம இலக்கணம்)
 35. மல்லம் (மல்ல யுத்தம்)
 36. கவர்ச்சி (ஆகர்ஷணம்)
 37. ஓட்டுகை (உச்சாடனம்)
 38. நட்புப் பிரிப்பு (வித்துவேஷணம்)
 39. காமநூல் (மதன சாஸ்திரம்)
 40. மயக்குநூல் (மோகனம்)
 41. வசியம் (வசீகரணம்)
 42. இதளியம் (ரசவாதம்)
 43. இன்னிசைப் பயிற்சி (காந்தர்வ வாதம்)
 44. பிறவுயிர் மொழியறிகை (பைபீல வாதம்)
 45. மகிழுறுத்தம் (கவுத்துக வாதம்)
 46. நாடிப்பயிற்சி (தாது வாதம்)
 47. கலுழம் (காருடம்)
 48. இழப்பறிகை (நஷ்டம்)
 49. மறைத்ததையறிதல் (முஷ்டி)
 50. வான்புகவு (ஆகாயப் பிரவேசம்)
 51. வான்செலவு (ஆகாய கமனம்)
 52. கூடுவிட்டுக் கூடுபாய்தல் (பரகாயப் பிரவேசம்)
 53. தன்னுருக் கரத்தல் (அதிருசியம்)
 54. மாயச்செய்கை (இந்திர ஜாலம்)
 55. பெருமாயச்செய்கை (மகேந்திர ஜாலம்)
 56. அழற்கட்டு (அக்கினி ஸ்தம்பனம்)
 57. நீர்க்கட்டு (ஜல ஸ்தம்பனம்)
 58. வளிக்கட்டு (வாயு ஸ்தம்பனம்)
 59. கண்கட்டு (திருஷ்டி ஸ்தம்பனம்)
 60. நாவுக்கட்டு (வாக்கு ஸ்தம்பனம்)
 61. விந்துக்கட்டு (சுக்கில ஸ்தம்பனம்)
 62. புதையற்கட்டு (கனன ஸ்தம்பனம்)
 63. வாட்கட்டு (கட்க ஸ்தம்பனம்)
 64. சூனியம் (அவத்தைப் பிரயோகம்)

8 thoughts on “ஒரு சுவாரசியமான லிஸ்ட் – ஆயகலைகள் அறுபத்துநான்கு

 1. ”முதலில் ஆயகலைகள் அறுபத்து நான்கு எவையென்று பார்ப்போம்.

  1.ஆடல் 2.இசைக் கருவி மீட்டல் 3.ஒப்பனை செய்தல் 4.சிற்பம் வடித்தல் 5.பூத்தொடுத்தல் 6.சூதாடல் 7.சுரதம் அறிதல் 8.தேனும் கள்ளும் சேகரித்தல் 9.நரம்பு மருத்துவம் 10.சமைத்தல் 11.கனி உற்பத்தி செய்தல் 12.கல்லும் பொன்னும் பிளத்தல் 13.கரும்புச் சாற்றில் வெல்லம் எடுத்தல் 14.உலோகங்களில் மூலிகை கலத்தல் 15.கலவை உலோகம் பிரித்தல் 16.உலோகக் கலவை ஆராய்ந்து அறிதல் 17.உப்பு உண்டாக்குதல் 18.வாள் எறிதல் 19.மற்போர் புரிதல் 20.அம்பு தொடுத்தல் 21.படை அணிவகுத்தல் 22.முப்படைகளை முறைப்படுத்தல் 23.தெய்வங்களை மகிழ்வித்தல் 24.தேரோட்டல் 25.மட்கலம் செய்தல் 26.மரக்கலம் செய்தல் 27.பொற்கலம் செய்தல் 28. வெள்ளிக்கலம் செய்தல் 29. ஓவியம் வரைதல் 30. நிலச் சமன் செய்தல் 31.காலக் கருவி செய்தல் 32.ஆடைக்கு நிறமூட்டல் 33.எந்திரம் இயற்றல் 34.தோணி கட்டல் 35.நூல் நூற்றல் 36.ஆடை நெய்தல் 37. சாணை பிடித்தல் 38. பொன்னின் மாற்று அறிதல் 39.செயற்கைப் பொன் செய்தல் 40.பொன்னாபரணம் செய்தல் 41.பொன் முலாமிடுதல் 42.தோல் பதனிடுதல் 43.மிருகத் தோல் உரித்தல் 44.பால் கறந்து நெய்யுருக்கல் 45.தையல் 46.நீச்சல் 47. இல்லத் தூய்மையுறுத்தல் 48.துவைத்தல் 49.மயிர் களைதல் 50.எள்ளில் இறைச்சியில் நெய்யெடுத்தல் 51.உழுதல் 52.மரம் ஏறுதல் 53.பணிவிடை செய்தல் 54. மூங்கில் முடைதல் 55.பாத்திரம் வார்த்தல் 56.நீர் கொணர்தல் நீர் தெளித்தல் 57.இரும்பாயுதம் செய்தல் 58.மிருக வாகனங்களுக்குத் தவிசு அமைத்தல் 59.குழந்தை வளர்ப்பு 60. தவறினைத் தண்டித் தல் 61.பிறமொழி எழுத்தறிவு பெறுதல் 62.வெற்றிலை பாக்கு சித்தப்படுத்தல் 63.மேற்கூறிய கலைகளை உள்வாங்கும் விரைவு 64.வெளிப்படுத்தும் நிதானம்.

  சுக்கிர நீதி சொல்லும் ஆயகலைகள் அறுபத்து நான்கும் இவைதாம்.

  இவற்றுள் 7-ஆம் கலை அறிவேன். 49-ஆம் கலையில் பாதிசெய்வேன். 51-ஆம் கலை செய்திருக்கிறேன்.

  இதை வாசிக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் என்னைவிடச் சில கலைகள் அதிகம் தெரிந்திருக்கும் என்றே நம்புகிறேன்.”

  வைரமுத்து விகடனில் கூறியது. இரண்டிற்கும் சமந்தமே இல்லாதது போல உள்ளதே. அப்போது சந்தேகம் வந்தது. நீர் கொணர்தல் எல்லாம் ஒரு கலையா என்று நினைத்தேன், பரவாயில்லை நமக்கு ஒன்றிரண்டாவது அறைகுறையாகவாவது தெரிந்துள்ளதே என்று நினைத்தேன்.

  Like

  1. ரெங்க சுப்பிரமணி, அட இப்படியும் ஒரு லிஸ்டா? இரண்டுக்கும் இருக்கும் ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை ஆராய்வதிலேயே காலம் போய்விடும் போலிருக்கிறதே!

   Like

 2. இதோ இன்னொரு பட்டியல்.
  1. பாடல் கீதம்- Song
  2. இன்னியம் வாத்யம்- Music Instruments
  3. நடம் நிருத்யம்- Dance
  4. ஓவியம் சித்ரம் -Drawing Instruments
  5. இலைப் பொட்டுக் கத்தரிக்கை பத்ர திலகம்- Art of leaf-cutting design
  6. அரிசிப் பூக்கோலம் — Art of rice-powder drawing
  7. பூமளியமைக்கை — —
  8. ஆடையுடைப் பற்களுக்கு வண்ணமமைக்கை — Art of colouring for cloths
  9. பள்ளியறை/குடிப்பறையில் மணிபதிக்கை — Art of embedding gems in bedrooms
  10. படுக்கையமைக்கை மஞ்சம்- Art of bed-making
  11. நீர்க்கிண்ண இசை ஜலதரங்கம்- Art of making music with watter-filled cups
  12. நீர்வாரியடிக்கை — Art of water-sparying
  13. உள்வரி வேடங்கொள்கை- Art of Camaflage
  14. மாலை தொடுக்கை — Art of making garlands
  15. மாலையணிகை — Art of wearing Garlands
  16. ஆடையணி சுவடிக்கை — Art of make-up with clothes
  17. சங்கினால் காதணி — Art of making ear-rings with shells
  18. விரை கூட்டுகை — —
  19. அணிகலன் புனைகை — Art of self make-up
  20. மாயஞ் செய்தல் இந்திர ஜாலம் -Art of magic
  21. குசுமாரரின் காமநூல்நெறி கௌசுமாரம்- Kousumar’s art of kamasutra
  22. கைவிரைவு ஹஸ்த லாவகம்- Speedy hands
  23. மடைநூல் பாக சாத்திரம்- Art of cooking
  24. தையல் வேலை — Art of Stiching.
  25. நூலால் வேடிக்கை — Art of magic with strands
  26. வீணையுடுக்கைப் பயிற்சி வீணை டமருகப் பயிற்சி- Art of handling Veena Instrument
  27. விடுகதை ப்ரேளிகை- Art of Riddling
  28. ஈற்றெழுத்துப் பாப்பாடுகை அந்தாக்ஷரி- Art of Play Singing(last words)
  29. நெட்டுரு சொற்றொடர் — Art of playing with words
  30. சுவைதோன்ற பண்ணுடன் வாசிக்கை — Reading with music rythm
  31. நாடக உரைநடை வசனம்- Prose
  32. குறித்தபடி பாடுகை ஸமஸ்யா பூரணம்- To sing from the word given
  33. பிரம்பால் பின்னுதல் — Art of Caning chair objects
  34. கதிரில் நூல் சுற்றுகை — Art of hand-spinning
  35. மரவேலை — Carpentry
  36. மனை நூல் வாஸ்து சாத்திரம்- Art of house construction
  37. காசு, மணி நோட்டம் கனக,ரத்ன பரிட்சை- Gemology
  38. நாடிப் பயிற்சி தாது வாதம்- Human Pulse reading
  39. மணிக்கு நிறங்கூட்டுகை -மணியிடமறிதல் — Gemology/geology
  40. தோட்டக் கலை — Horticulture
  41. தகர்ப்போர்/சேவற்போர் – விலங்கின விளையாட்டு — Cock/Bull fights
  42. கிளிப் பேச்சு பயிற்றுவிக்கை — Art of teaching parrots
  43. உடம்பு பிடிக்கை/எண்ணை தேய்க்கை — Art of ordinary/oil massage
  44. குழூவுக்குறி சங்கேதாக்ஷரங்களமத்து பேசுகை- Cryptography
  45. மருமமொழி ரஹஸ்ய பாஷை- Code wording
  46. நாட்டுமொழியறிவு தெசபாஷையுணர்வு- Linguistics
  47. பூத்தேர் அமைக்கை புஷ்பரதம்- Decorating Chariat with flowers
  48. முற்குறியமைக்கை நிமித்தம்- Observing Superstitions
  49. பொறியமைக்கை — Making of traps
  50. ஒருகாலிற் கொள்கை ஏகசந்தக்ராகித்வம்- With one leg
  51. இருகாலிற் கொள்கை துவிசந்தக்ராகித்வம்- With two legs
  52. பிதிர்ப்பா விடுக்கை — Singing about fore-fathers
  53. வனப்பியற்றல் காவ்யம் Writing Story songs
  54. உரிச்சொல்லறிவு நிகண்டுணர்ச்சி- Idiams and Phrases
  55. யாப்பறிவு — Writing poems
  56. அணியறிவு அலங்காரம்- Sense of dressing
  57. மாயக்கலை ஜாலவித்தை- Art of Magic
  58. ஆடையணி திறன் உடுத்தற் சாமர்த்யம்- Sense of dresses
  59. சூதாட்டம் — Gambling
  60. சொக்கட்டான் கவறாட்டம் முதலியவை- Gambling with dice
  61. பாவை, பந்து வைத்தாடுதல் — Playing with dolls / balls
  62. யானை/குதிரையேற்றம் கஜ/துரக வாகனாதிகள்- Art of riding horse/elephant
  63. படைக்கலப் பயிற்சி — Armed Combat
  64. உடற் பயிற்சி தேகச் சதுர் Physical Exercise
  இன்னும் பல பட்டியல்கள் இருக்கக்கூடும்.

  Like

 3. நவீன யுகத்திற்கு நாமும் ஒன்றை உருவாக்கலாம், பின்னால் வரும் சந்ததியினர் மேலும் குழம்பட்டும்.

  சாம்பிளுக்கு கொஞ்சம்

  1. ஐ போன் பயன்படுத்தல்
  2. வேகமாக குறுஞ்செய்தி அனுப்புதல்
  3. வெப்சைட் கட்டுதல்

  Like

 4. கேசவமணி, ஆயகலைகள் ஆயிரம் இருக்கும் போலிருக்கிறதே! பற்றாக்குறைக்கு ரெங்க சுப்ரமணி வேறு புதிய கலைகளை சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்! சித்திரவீதிக்காரன், நாலு தேறுமா! நீங்கள் பெரிய ஆள்தான்!

  Like

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.