இன்னொரு மின் நூலகம்

சினுவா அசிபி மறைந்தார் என்று தெரிந்ததும் Things Fall Apart நாவல் இணையத்தில் கிடைக்குமா என்று தேடினேன். அப்போது தென்பட்ட சுட்டி. பல நல்ல புத்தகங்கள் மின்புத்தகமாகக் கிடக்கின்றன. தரம்பால் எழுதிய A Beautiful Tree உட்பட்ட சில புத்தகங்கள், ஃ புகுவோகாவின் One Straw Revolution, வந்தனா சிவா எழுதிய Staying Alive என்று பல. உங்களுக்குப் பிடித்த புத்தகம் ஏதாவது தென்பட்டால் அதைப் பற்றி இங்கே எழுதுங்களேன்!

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: மின் நூலகங்கள்