ஹாரி பாட்டர் பாத்திரங்களின் பள்ளி அணிகள்

harry_potter(மீள்பதிவு)

ஹாரி பாட்டர் படிக்கும் பள்ளியில் மாணவர்கள் சேரும்போது அவர்கள் நான்கு அணிகளாகப் (Houses) பிரிக்கப்படுகிறார்கள். உதாரணமாக ஹாரி சேருவது க்ரிஃபிண்டார் அணியில். ஹாரியின் எதிரியான மால்ஃபாய் சேருவது ஸ்லிதரின் அணியில். எல்லா ஆங்கிலேய மந்திரவாதிகளும் ஹாக்வார்ட்ஸுக்குத்தான் சென்றிருப்பார்கள் என்றுதான் கருத வேண்டும். கதையின் பதின்மப் பருவத்தைத் தாண்டியவர்களாக வருபவர்களின் அணிகள் என்னவாக இருந்திருக்கும், ஏன் அப்படி யூகிக்கிறேன் என்று கொஞ்சம் வெட்டி யோசனை.

There are four houses in Hogwarts:

Gryffyndor – Bravery is the dominant trait
Ravenclaw – Intelligence
Hufflepuff – Loyalty
Slytherin – Ambition.

Hagrid – Hufflepuff
Lockhart – Ravenclaw. Slytherin is also a possibility.
Quirrel – Hufflepuff. Ravenclaw is also a possibility
Moody – Gryffindor
Umbridge – Slytherin. Ravenclaw is also a possibility
Fudge – Hufflepuff
Shacklebolt – Gryffindor
Ludo Bagman -Hufflepuff
Crouch Sr. – Ravenclaw
Crouch Jr. – Slytherin or Ravenclaw
Scrimgeour – Ravenclaw
Stan Shunpike – Hufflepuff
Madam Pomfrey – Ravenclaw
Trelawney – Hufflepuff
Tonks – Gryffindor or Hufflepuff
Rita Skeeter – Ravenclaw or Slytherin
Ollivander – Ravenclaw


தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: உலக புனைவுகள்