படிக்க வேண்டிய 34 இந்திய எழுத்தாளர்கள்

யாரோ ஆண்ட்ரே போர்ஜஸ் என்பவர் போட்டிருக்கும் பட்டியல். இதில் நான் படித்தது மிகக் கொஞ்சம், நீங்கள் படித்திருந்தால் அவற்றைப் பற்றி எழுதுங்களேன்!

 1. Not Only The Things That Have Happened by Mridula Koshy
 2. Cuckold by Kiran Nagarkar
 3. A House For Mr. Biswas by V.S. Naipaul
 4. Shadow Lines by Amitav Ghosh
 5. Chronicles Of A Corpse Bearer by Cyrus Mistry
 6. God’s Little Soldier by Kiran Nagarkar
 7. Serious Men by Manu Joseph
 8. Lost Flamingoes of Bombay by Siddharth Dhanvant Shanghvi
 9. God of Small Things by Arundhati Roy
 10. A Fine Balance by Rohinton Mistry
 11. Inheritance Of Loss by Kiran Desai
 12. Blue Umbrella by Ruskin Bond
 13. White Tiger by Aravind Adiga
 14. Interpreter Of Maladies by Jhumpa Lahiri
 15. Namesake by Jhumpa Lahiri
 16. East, West by Salman Rushdie
 17. An Obedient Father by Akhil Sharma
 18. Sleepwalker’s Guide to Dancing by Mira Jacob
 19. A Matter Of Rats by Amitava Kumar
 20. Death Of Vishnu by Manil Suri
 21. Our Moon Has Blood Clots by Rahul Pandita
 22. Art Of Choosing by Sheena Iyengar
 23. An Area Of Darkness by V.S. Naipaul
 24. Jasmine by Bharati Mukherjee
 25. Love Among The Bookshelves by Ruskin Bond
 26. Stringer by Anjan Sundaram
 27. Great Indian Novel by Shashi Tharoor
 28. Hungry Tide by Amitav Ghosh
 29. Cobalt Blue by Sachin Kundalkar (Translated by Jerry Pinto)
 30. Story Of My Assassins by Tarun Tejpal
 31. Palace Of Illusions by Chitra Banerjee Divakaruni
 32. Train To Pakistan by Khushwant Singh
 33. Midnight’s Children by Salman Rushdie
 34. India After Gandhi by Ramachandra Guha

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: புத்தகப் பரிந்துரைகள்