ஏப்ரஹாம் லிங்கன் உரை – Fourscore and Seven Years Ago

நேற்று எதையோ புரட்டிக் கொண்டிருந்தபோது லிங்கனின் புகழ் பெற்ற கெட்டிஸ்பர்க் உரை கண்ணில் பட்டது. லிங்கன் கெட்டிஸ்பர்க் போரில் இறந்த வீரர்களை நினைவு கூரும் உரை. பத்து வரிதான் இருக்கும் – ஆனால் எத்தனை செறிவான உரை! என் கண்ணோட்டத்தில் இது உன்னதமான இலக்கியம். “The world will little note nor long remember what we say here” என்கிறார். என் கருத்தில் காலகாலத்துக்கும் உலகம் மறக்காது; மறக்கவும் கூடாத உரை.

19th November 1863:  Abraham Lincoln, the 16th President of the United States of America, making his famous 'Gettysburg Address' speech at the dedication of the Gettysburg National Cemetery during the American Civil War. Original Artwork: Painting by Fletcher C Ransom  (Photo by Library Of Congress/Getty Images)
19th November 1863: Abraham Lincoln, the 16th President of the United States of America, making his famous ‘Gettysburg Address’ speech at the dedication of the Gettysburg National Cemetery during the American Civil War. Original Artwork: Painting by Fletcher C Ransom (Photo by Library Of Congress/Getty Images)
Fourscore and seven years ago our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal.

Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battle-field of that war. We have come to dedicate a portion of that field as a final resting place for those who here gave their lives that the nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this.

But in a larger sense, we cannot dedicate – we cannot consecrate – we cannot hallow this ground. The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it far above our poor power to add or detract. The world will little note nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us, the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they have fought here, have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us – that from the honored dead we take increased devotion; that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain; that this nation, under God, shall have a new birth of freedom; and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: உரைகள்

தொடர்புடைய சுட்டி: கெட்டிஸ்பர்க் உரை பற்றிய விக்கி குறிப்பு

One thought on “ஏப்ரஹாம் லிங்கன் உரை – Fourscore and Seven Years Ago

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.