வார்த்தைகளின் ரிஷிமூலம்

Boycott என்ற வார்த்தையை எல்லாரும் பயன்படுத்துகிறோம். அந்த வார்த்தை எப்படி உபயோகத்தில் வந்தது? சார்லஸ் பாய்காட் என்று ஒரு மிராசுதார் அயர்லாந்தில் இருந்திருக்கிறார். 1880 வாக்கில் அவரது குத்தகைக்காரர்களுடன் வரித் தகராறில் அவரை எல்லாரும் boycott செய்திருக்கிறார்கள். வார்த்தை பிறந்துவிட்டது!

இப்படி இன்னும் பல வார்த்தைகளின் ரிஷிமூலத்தைப் பற்றி இந்தக் கட்டுரை பேசுகிறது. படித்துப் பாருங்கள்!

Dude, grotesque, silhoutte, surreal பற்றிய anecodotes-ஐ ரசித்தேன். Yankee Doodle Dandy என்ற பிரபலமான பாடலிலிருந்து – Doodle என்ற வார்த்தையிலிருந்து Dude பிறந்திருக்கிறது. Grotesque என்றால் விகாரம் என்று ஏறக்குறைய பொருள் வருகிறது, ஆனால் அது grotto என்ற வார்த்தையிலிருந்து பிறந்தது. Silhoutte அதிசயமான வார்த்தை. ஃப்ரான்சின் பதினான்காம் லூயி மன்னன் காலத்தில் Étienne de Silhouette என்ற மந்திரி கடுமையான வரிகளை விதித்திருக்கிறார். இருப்பதை எல்லாம் பிடுங்கிவிட்டால் மிஞ்சுவது வெறும் நிழல், வடிவம் மட்டுமே – அதாவது silhoutte! Surreal – real அற்றது!

உங்களுக்கு நினைவு வரும் வார்த்தைகளின் மூல காரணத்தைப் பற்றி சொல்லுங்கள்!

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: பலதும்