முன்னோடி பெண்ணிய எழுத்து – Sultana’s Dream

ரொகேயா ஹுசேன் பேகம் வங்காள மாநிலத்தில் 1880-இல் பிறந்தவர். 1932-இல் இறந்துவிட்டார். பெண் கல்வி, முன்னேற்றத்துக்காக பாடுபட்டிருக்கிறார். அவர் எழுதிய Sultana’s Dream என்ற சிறுகதை கண்ணில் பட்டது. Charming!

இந்தச் சிறுகதையை அம்பை தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். ரொகேயாவைப் பற்றி ஒரு அறிமுகக் கட்டுரையும் எழுதி இருக்கிறார்.

முன்னோடி எழுத்தாக இருப்பதுதான் இதன் charm-ஓ என்றும் தோன்றுகிறது. எப்படி இருந்தால் என்ன? படியுங்கள் என்று பரிந்துரைக்கிறேன்.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: இந்தியப் புனைவுகள்