மாக்சிம் கார்க்கி சிறுகதை: 26 Men and a Girl

என்ன அருமையான சிறுகதை!

கொஞ்சம் கூட ஒளியே இல்லாத, இருளடைந்த வாழ்க்கை. அதில் ஒரு அழகிய இளம் பெண்ணால் எத்தனை பொருள்பட வைக்க முடிகிறது? அது எத்தனை மெல்லிய பந்தம், எவ்வளவு சுலபமாக உடைந்துவிடுகிறது?

என் சிறு வயதில் எனக்கு ஒரு தெலுகு பேசும் மாமியைத் தெரியும். அவருக்கு குழந்தைகள் கிடையாது. (அவரால்தான் மல்லீஸ்வரி என்ற திரைப்படத்தைப் பற்றி தெரிந்துகொண்டேன்.) என்னவோ என்னை கொண்டாடிக் கொண்டிருப்பார். இரண்டு மூன்று வருஷத்தில் நான் வளர்ந்துவிட்டேன், என் வாழ்க்கையில் மாமியின் பங்கு ஏறக்குறைய பூஜ்யம் ஆகிவிட்டது. மரியாதைக்காக இரண்டு வார்த்தை பேசுவேன், அவ்வளவுதான். என் அலட்சியம் – அலட்சியம் சரியான வார்த்தை அல்ல, indifference – அவருக்கு புரிந்திருக்காதா? எப்படி உணர்ந்திருப்பார்? இத்தனை வருஷம் கழித்து அவர் நினைவு வருகிறது!

பக்கத்து வீட்டு குழந்தை நம் வீட்டில் சுதந்திரமாக விளையாடும்போது மகிழ்ந்திருப்போம். சில வேளைகளில் அப்படி ஏதாவது ஒன்றுதான் வாழ்க்கையின் அழுத்தத்திலிருந்து கொஞ்சமாவது விடுதலை தருகிறது. அந்த விடுதலை உணர்வை, அது உடைவதை எத்தனை பிரமாதமாக விவரித்திருக்கிறார்!

கட்டாயம் படியுங்கள் என்று பரிந்துரைக்கிறேன்.

பின்குறிப்பு: தமிழில் படிக்க விரும்புபவர்களுக்கு நண்பர் ஸ்ரீனிவாசகோபாலன் தயவில் சுட்டி – பகுதி 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Twenty-six Men and a Girl

We were twenty-six men, twenty-six living machines locked in a damp cellar where from morning to night we kneaded dough, making kringles and crackers. The cellar’s windows opened to a brick lined hole, green with moisture; the frames bolted from outside with thick iron grating, and the sunlight could not pierce the glass, covered in flour dust. Our boss hammered the windows with iron so we could not give a piece of his bread to beggars, or to our comrades who had no work and were starving. Our boss called us swindlers and gave us for lunch instead of meat – tainted tripe.

Life was stuffy and tight in a stone box under a low heavy ceiling, coated in soot and cobweb. It was hard and sickening in thick walls, spotted in dirt and mold. We rose at 5:00 AM, unrested, and – dull, indifferent – by 6:00 we were making kringles from dough our comrades made while we slept. And all day at a table from morning to ten at night, shaping elastic dough and rocking to and fro so as to not go numb, while others kneaded flour with water. All day sadly purred boiling water in the pot where kringles cooked; on the stove the baker’s shovel hit fast and angrily, flinging slippery boiled dough on hot brick. Morning to night wood burned in the oven and flared, reflecting red flame on the workshop wall, as if silently laughing at us. The huge oven looked like the deformed head of a grotesque monster – as if thrust out of the floor, opening its wide mouth full of blazing flame, breathing hot fire at us, looking to our endless labors with two hollows on its forehead that were its airholes. Those two airholes were as eyes – the pitiless and impassionate eyes of a monster; they always looked with the same dark glance, as if tired of gazing at slaves, expecting nothing human of them, detesting them with the cold scorn of wisdom.

From day to day in flour dust, in dirt our feet dragged in off the yard, and in thick sultry stench we wrought dough and made kringles, basting them with our sweat, and with keen hatred we hated our labors; we never ate our handiwork, preferring black bread to kringles. Nine facing nine, we sat at a long table endless hours, mechanically moving hands and fingers, so used to our work that we did not follow our motions. By now we had so long studied each other that each knew the wrinkles on his comrades’ faces. We had nothing to say, we were used to that, were all times silent, unless swearing – for one can always find a reason to rail at a man, especially a comrade. But we rarely swore – how can a man be guilty, if he is half dead, if he is like a stone idol, if all feelings in him are stifled under the weight of toil? Silence is terrible and torturous to only those who have no more to say, but, to those who have not started to speak – to them silence is simple and light. Sometimes we sang, and our songs began like this; amidst the work someone would breath a heavy sigh as a tired horse, and softly sing out one of those drawn out songs of a mournful, tender tune that always lessens the burden on the singer’s soul. One would sing, and at first, we silently listened to his lone song, and it would die and fade under the close ceiling of the cellar, like a small campfire on the steppe on a damp autumn night when a gray sky hangs over the earth like a lead roof. Then to the singer joined another, and now two voices quietly and mournfully swam in the stifling heat of our tight pit. Then abruptly several voices joined, – it would rise as a wave, grow stronger, louder, as if to split the dark, heavy walls of our stone prison.

Then sang all twenty-six, loud, long practiced voices filled the workshop, the song was cramped in it; it hit on the stone walls, moaning, crying, chafing hearts with quiet tickling pain, pricking old wounds and waking sentiment. A singer would heavily and deeply sigh; another abruptly would cut the song and listen long as sung his comrades, until again joining his voice in the common chorus. Another thoughtfully would cry, “Ahh!” – sing, close his eyes, and maybe to him the thick wide wave of sound as a road to somewhere to the distance, lit in bright sunshine – a wide road, and he saw himself walking on it.

The oven flame yet flickered, still the baker’s shovel hit on brick, water purred in the pot, and the fire’s reflection on the wall still trembled, silently laughing. And we sang out words others wrote to our sorrow, the heavy yearnings of living men cut off the sun, the grief of slaves. So we lived, twenty-six men, in a cellar of a large stone building, – as place so hard to live, as if all three stories had been built on our shoulders.

Aside from songs, we had something good, beloved of us, which maybe replaced the sun. On the second story was an embroidery shop, and there amidst many girls lived the sixteen year old seamstress Tanya. Every morning to the door-window of our workshop she pressed her small, rosy face with sky blue, happy eyes; her clear friendly voice cried to us: “Little prisoners! Give me some kringles!”

At that clear sound we would all spin our heads and gladly, good naturedly look at her clean girlish face, kindly smiling at us. It warmed us to see her nose flattened to the glass, her small white teeth shining under rosy lips opened in a smile. Shoving each other we rushed to open the door, and, – there she was, cheerful, sweet, would walk in, holding out her apron, standing before us, her head just cocked, all smiles. A long thick braid of chestnut fell cross her shoulder, lying on her chest. We dirty, dark and ugly men, looked up to her – the threshold was four steps above the floor – gazed at her, raising our heads and wishing her good morning, special words – they were only for her. In conversation with her we had voices softer, jokes lighter. For her – everything special. From the oven the baker pulled a shovel of the crispest and ruddiest kringles, adroitly tossed them in Tanya’s apron.

We warned her, “Watch the boss doesn’t catch you!” She would roguishly laugh, and merrily shout to us: “Goodbye, little prisoners!” – and quickly vanish, like a little mouse.

And that was all; but long after we spoke kindly of her – the same as yesterday, and before, as she, and us, and everything about us, was the same as yesterday, and before. It’s very hard and torturous, when a man lives and about him nothing changes, and if that doesn’t completely kill his soul, the longer he lives, the more torment is the immobility of his surroundings. We always spoke so crudely of women that at times we ourselves were disgusted at our shameless words, and this is clear, for the women we knew maybe didn’t merit different speech. But of Tanya we never spoke ill, no one touched a finger on her; she heard no loose jokes off us. Perhaps it was because she never stayed long; a flash in our eyes like a star falling from the heavens, then she vanished, and perhaps as she was small and very pretty, and all beauty provokes reverence, even in crude men. And more – while our penal servitude made us as stupid oxen, we still remained men, and could not live without an object of worship. Better than her there was not among us; except her no one acknowledged us living in the cellar, – no one, though dozens lived in the building. Finally, – probably most important – we saw her as somehow ours, as one who lived only thanks to our kringles; we took it duty to give her hot kringles, and it became as a daily sacrifice to an idol, a sacred rite that each day bound us closer to her. Aside from kringles, we gave Tanya much advice – to dress warmer, not to run fast on the stairs, and not to carry heavy bundles of wood. With a smile she listened, answered in a laugh and never obeyed us, but we were not offended; we only wanted to show that we were concerned for her.

Often she came to us with various requests, asking, for example, to open the heavy door to the cellar, or to chop wood, – with gladness and even pride we did all these, and all else she wished.
But when one of us asked her to repair his only shirt, she disdainfully snorted, replying, “Indeed! I should, as if!”

We laughed heartily at the silly fool, and made no more requests of her – we loved her, and that was all. A man always wishes to lay his love on someone, although sometimes he chokes, sometimes sullies, perhaps he poisons the life of one close, when in loving, does not respect her. We had to love Tanya, for there was no one else for us to love.

At times one would start to reason as such: “Why do we so pamper the kid? What about her is so wonderful? We make such a fuss of her!”

The man who had chosen to so speak was quickly silenced – we had to love someone, we found her and loved her. That which we twenty-six loved had to be unshakable for each of us, as our holy relic, and all who opposed this was our enemy. Perhaps what we loved was insufficient, but it was all us twenty-six had. And as such, we always want what we loved to be holy to our fellows.

Our love is no easier than hate, and maybe that’s why some arrogant men believe hate more flattering than love – but why do they not reject us, if that is so?

Aside from making kringles, our boss had a bun bakery; it was in the same building, divided from our hole by a wall, though the bun-bakers – they were four – held themselves apart from us, seeing their work cleaner than ours, and thus seeing themselves better than us. They never came to see us, scornfully laughing at us when meeting outside; we didn’t visit them; the boss forbade it, fearing we would take to stealing buns. Envying them, we didn’t fancy the bun-bakers; their work was easier; they made more; were better fed; they had a spacious, bright workshop; they were so clean, so healthy – as opposed to us. And we – so yellow and gray; three had syphilis; a few had scabs; one crippled by rheumatism. On holidays and off days they dressed in jackets and squeaky clean boots; two had accordions, and all went to carouse in the city park – we in dirty tatters, on our feet castoffs or bast shoes; the police wouldn’t let us in the park – how could we like those bun-bakers?

Once we learned that a bun baker took to drink, the boss dismissed him and had already hired a new one, and this new one – a soldier, went about in a satin waistcoat, and wore a watch with a gold chain. We were curious to see such a dandy, and in hopes of catching sight of him, at times one after another of us would would run to the yard.

But he himself showed up in our workshop. With a kick to the door he opened it, leaving it ajar, stood on the threshold smiling, saying to us: “God save us! How you doing, boys?”

Frosted air, streaming through the door in smoky clouds swirled about his feet. And there he stood on the threshold, looking at us from above, and under his blond twisted mustache shone bright strong yellow teeth. His waistcoat indeed was special – dark blue, sewn in flowers, all shining, the buttons of a sort of red stone. And there was the watch chain. Handsome he was, that soldier, so tall, healthy, with ruddy cheeks, and large, bright eyes with a friendly, clear look. On his head he wore a white firmly starched cap, and, from under a spotless clean apron poked sharp, fashionable clean boots.

Our baker politely asked him to close the door; he did this in no hurry and began to ask us of the boss. We vied with each other to tell him that the boss was a rascal, a wretch, and a torturer – all that could be and was needed to say of him, but cannot be here written. The soldier listened, twisting his mustache, surveying us in his soft, bright gaze.

“And you have many girls round here” he suddenly said.

A few politely laughed, others made wry faces; someone told the soldier a few skirts were floating round.

“Use ’em?” he asked, winking.

Again we laughed, quiet and abashed laughter. Many wished to show the soldier some kind of daring, manly feat, like his. But none could, not one. One confessed as much, quietly saying: “But how for us?”

“Yes, for you that’s hard!” the soldier confidently replied, fixedly gazing on us. “With you, there’s something, not quite right, you don’t have the bearing, the look, I mean! A woman – she likes a look in a man! For her the body real, solid… that all is – to form! And she likes some muscle. An arm, – like this!”

From his pocket the soldier pulled an unsleeved right arm, bare to the elbow, showing it to us. The arm was white, strong, covered in shining gold hair.

“In your legs, chest – in all you need strength. And as well, a man should be dressed proper, and wear fine clothes. You see, women simply love me. I don’t call, don’t beckon, and in bunches of five they fall all over me.”

He sat on a flour sack and long talked of how women loved him, of how gallant he was with them. After he left and the door squeaked behind him, we were long silent, thinking of him and his tales. Then abruptly all spoke at once, and it was instantly clear that we all liked him. So simple and decent – came in, sat, and talked. No one came to us, no one talked to us, so friendly and we spoke of him and his future successes with the seamstresses, who, on meeting us outside either resentfully pursed their lips or walked straight at us as if we were not there. When outside we only gazed longingly at them, or when they walked by our windows – wearing fine caps and fur coats in the winter, and in hats sporting flowers in the summer with their colorful umbrellas. Between ourselves how we spoke of those girls that, had they heard, they would have boiled with shame and insult.
“Err, hope he doesn’t corrupt little Tanya,” the baker abruptly said in a concerned tone.
We were struck silent at these words. Somehow we forgot about Tanya; the soldier’s strong, handsome figure cut her off from us. Then began a loud argument; some said Tanya would not so lower herself; others held that she could not withstand him; a third group resolved in the case he went for her, we should break his ribs. Finally all settled to watch after the soldier and Tanya, and to warn the girl that she be careful of him. This ended the argument.

About a month passed. The soldier baked buns, went out with the seamstresses, and often dropped in on our workshop, though of his conquests he said nothing; he merely twirled his mustache and licked his lips with relish.

Every morning Tanya came for kringles, and, she was happy, sweet and friendly as always. We touched on the soldier with her – she called him a “goggle-eyed calf” and other amusing nicknames; this calmed us. We were proud of our girl, seeing how the other seamstresses went for the soldier. Tanya’s relations to him raised her above the rest, and we, as if guided by her, began to behave coldly towards the soldier. We grew to love her even more, and with still more joy and kindness met her in the mornings.

One morning the soldier dropped by a bit drunk, sat and began to laugh, and when we asked at what he was laughing, he explained: “Two were fighting over me, Lidka and Grushka. H-how they tore each other! Ha ha! One after the other’s hair, on the porch floor, one on top the other, ha ha ha! Scratching each other’s faces, tearing, hilarious! Why can’t these women fight honest? Why do they scratch? Ehh?”

He sat on a bench, so healthy, so clean, so happy, sat and laughed nonstop. We were silent. Somehow we did not then like him.

“Now, how is it I have such luck with the girls? A scream! Just wink, and – she’s naked! The Devil with it!”

His white hands, covered in shining hair, rose and fell to his knees, loudly smacking them. He looked at us with a cheery amazed glance, as if he honestly couldn’t comprehend his luck with women. His fat ruddy face shone in contentment and joy; he kept licking his lips.

Our baker abruptly and angrily struck his shovel on the stove, and snapped sarcastically: “Doesn’t take much strength to fell a fir, but let’s see you down a pine.”

“What’s that? You talking to me?” asked the soldier.

“Yes, you…”

“Of what?”

“Nothing. Begone!”

“No, you wait! What you talking about? What pine?”

Our baker did not reply. He quickly worked his shovel in the oven, throwing in boiled kringles, hooking the ready ones, loudly tossing them to the boys on the floor threading them on bast. Somehow he forgot the conversation with the soldier. But the soldier fell into a sudden rage. He stood and walked to the stove, risking impalement on the shovel handle, convulsively whipping through the air.

“No, you tell me – what you talkin’ about? You insulted me. Me? No woman can resist me, n-not one, no! And you spoke such insulting words…”

He honestly seemed insulted. It appeared his self respect was founded on his ability to seduce women, and maybe, outside that skill there was nothing alive in him, and it alone let him feel a living man.

There are people whose most valued possession in life is some disease of the soul or flesh. They carry it at all times, and live but for it; suffering from it, they feed on it. They complain of it to others and so gain attention of their fellow humans. For it they gain sympathy, and, without it – they have nothing. Excise that disease, cure them, and they will be miserable, for they will have lost their sole sustenance; they will be empty then. At times a man’s life is so poor that he must cultivate a vice and live by it, and one may say, often some are addicted to vice out of boredom.
The injured soldier thrust himself at the baker and roared: “No, you tell me – who?”

Abruptly turning, the baker shot back,”Tell you?!”

“Well?”

“You know Tanya?”

“Well?”

“Her! Try your luck.”

“Me?”

“You!”

“Her? To me – nothing!”

“We’ll see!”

“You’ll see! Ha ha!”

“You, she’ll…”

“A month!”

“Good God you’re a braggart, soldier!”

“Two weeks! I’ll show you! What girl? Tanya! Nothing!”

“Now begone! You’re in the way.”

“Two weeks, and that’s it! What, you…”

“Begone, I’m telling you!”

Our baker fell into sudden rage, brandishing his shovel. The soldier jumped back in surprise, silently looked at us, quietly, ominously remarking, “We’ll see!” and left us.

During the argument we were silent, caught up in it. Now the soldier had left, an uproar broke out.

Someone shouted at the baker: “That’s bad business you started, Pavel!”

“Get to work!” the baker angrily shot back.

We felt the soldier had been stung to the quick and danger threatened Tanya. We felt this, but at the same time embraced a burning, delightful curiosity – what would happen? Could Tanya stand against the soldier? Almost everyone assuredly cried: “Tanya? She’ll stand! Muscles won’t take her”

We intensely wanted to test our idol’s strength, straining to prove to each other that our idol was strong, and would emerge victorious. Now we wondered if we had sufficiently provoked the soldier, that he would forget the argument and his conscience and needed more pricking. Our lives took on a nervous strain, as we had never before lived. For whole days we argued. We grew strangely smarter, came to more and better speak. It seemed as if we were playing a game with the Devil, and the stake on our side – Tanya. When we learned from the bun bakers the soldier had started to make a go for Tanya, it was such a terrifyingly exciting life, and didn’t even notice when the boss took advantage of our agitation to increase our work by fourteen poods of dough a day. Tanya’s name never left our lips. Each morning we waited for her with particular impatience. Sometimes it seemed to us, that she would come – and not be the old Tanya, but somehow different.

To her we said nothing of the argument. We asked her nothing; conducting ourselves with our accustomed love. But into that conduct had stole something new and alien to our old feelings for Tanya – and that new thing was sharp curiosity, like a steel knife.

“Boys! Time’s up today!” said the baker one morning as he started work. We knew full well without his reminder, but still started. “Watch for her, she’ll be in soon!” continued the baker. Someone shouted in a tone of regret, “It’s not a thing one’s eyes can catch!”

Again flared a loud, lively argument. At last today we would know how clean and moral was the vessel in which we had placed our best. That morning we first felt that we were playing a dangerous bet, and the test of our god might destroy her for us. All this time we heard the soldier was persistently dogging Tanya, but no one had asked her how she regarded him. And on time she continued to show up every morning for kringles, just as always.

And that day we soon heard her voice: “Little prisoners! I’ve come…”

We quickly admitted her, and at her entrance met her with unexpected silence. All eyes on her, we didn’t know what to say to her, what to ask her. We stood before her, a suspicious, silent crowd. She was apparently surprised at the reception; she abruptly paled, grew unsettled, and in a strained voice asked: “Err, why are you so… different today?”

“And you?” the baker sullenly shot back, his eyes fixed on her.

“Well, give me the kringles, quick.”

Never before had she hurried us.

“No rush!” the baker replied, not moving, not pulling his eyes from her face.

Abruptly she turned and vanished out the door.

The baker took his shovel, and turning to the oven, calmly intoned: “That means he’s done it! That soldier, the rascal!”

Like a flock of sheep bumping each other, we walked to the table, listlessly setting towork. Shortly someone said: “But, well, maybe…”

“No more of that!” the baker shouted.

We all knew him a smart man, smarter than the rest of us. In his shout we understood his certainty of the soldier’s victory. We felt depressed, unsettled.

At lunch at twelve, in walked the soldier. He was, as always, clean and dandified, and as always, looked us straight in the eye. We felt awkward looking at him.

“W-well, honored gentlemen, you want me to show you a soldier’s feat?” he said in proud irony. “Now you head out to the threshold and look through the cracks. Got it?”

We walked to the door and, crowding each other, pressed to the cracks in the wooden planks that looked to the yard. We didn’t have to wait long. Soon Tanya came walking fast, her face preoccupied, jumping puddles of mud and melted snow. She vanished behind a cellar door. Then, whistling, not hurrying, to the same walked the soldier. His hands were in his pockets; he twirled his mustache.
Rain was falling, and we saw drops striking pools, puddles rippling as they hit. The day was gray, wet – a very rotten day. Snow still lied on the roofs, on the ground patches of mud. The snow on the roofs was covered in a dark brown, dirty film. Rain slowly fell. We waited, cold and uncomfortable.

The soldier was the first to leave the cellar; slowly he walked cross the yard, twirling his mustache, hands in pockets – as always.

Then – out came Tanya. Her eyes… her eyes gleamed joy and happiness, her lips – smiling. She walked as in a dream, unsteady, shaking…

We could not be silent. All at once burst out the door, leaped to the yard, whistling, yelling at her, spiteful, loud, vicious.

Seeing us she started, and stood as rooted in the mud below her. We surrounded her and gloated continually, swore at her, insults, shameless things.

This we did not loud, not hurrying, for she had no exit. She was surrounded, and we could jeer her as we wished. Unsure of why, no one hit her. She stood amidst us and turned her head now here, now there, listening to our insults. And we – ever louder, ever stronger threw at her filth and poison.
The color drained off her face. Her clear blue eyes, a moment ago so happy, opened wide. Her breath heaved, her lips trembled.

And we surrounded her, taking vengeance, for she had robbed us. She belonged to us. We had given her our best, be it beggar’s crumbs, but it was ours. We were twenty-six, and she was one, and we could give no pain to equal her guilt! How we reviled her! Silent, she looked at us with wild eyes, her whole body trembling.

We laughed, we howled, snarled… from somewhere others joined us. Someone pulled her jacket sleeve.
Abruptly her eyes sparkled. Slowly she raised her hands to fix her hair, and loudly, but calmly said straight in our faces: “Oh, you miserable prisoners!”

And she walked straight at us as if we were not there, and as such, no one stood in her way.

And once out of our circle, not even turning round, she proudly and contemptuously spat: “Oh, you scum. You swine, you reptiles.”

And left – straight, beautiful, proud.

We stood in the yard, in the mud, as rain fell from a gray sky with no sun.

Then we too silently shuffled to our damp stone hole. As before – the sun never shone through our window, and Tanya came no more!

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: கார்க்கி பக்கம்

விசுவின் சிறுகதை – வலசை

விசு சிலிகன்ஷெல்ஃப் குழுமம் செயல்பட்டபோது அதன் core அங்கத்தினர். இவரும் முகின் என்ற முத்துகிருஷ்ணனும்தான் குழுமத்தில் இளைஞர்கள், அன்று திருமணம் ஆகாதவர்கள். சில முறை இந்த வயதில் இத்தனை தெளிவா, இத்தனை படிப்பா, நமக்கு நாலு கழுதை வயதாகியும் இன்னும் இதெல்லாம் வரவில்லையே என்று வியந்திருக்கிறேன்.

விசு எழுதிய சிறுகதை – வலசை – அரூ அறிவியல் சிறுகதை போட்டியில் பரிசு பெற்றிருக்கிறது. விசுவும் (முகினும் கூட) நிறைய எழுத வேண்டும். பரிசுகளும் அங்கீகாரமும் கிடைக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தவில்லை, அவர்களது அகத்தேடல்கள் பூர்த்தி அடைய வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன்.

வலசை சிறுகதையின் மொழி எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது. “பழங்குடிகளின் அழிவில்லாத கண்ணீர் அலபாமாவில் அனல் காற்றாகவும், ஓக்லஹோமாவில் புழுதிப் புயலாகவும் மாறியது”, “என்னைப் பிடித்த கிரகணம் நீ” போன்ற சில வரிகள் பிரமாதம். ஆனால் இப்படிப்பட்ட மொழிக்கு முயலும்போது சில தேய்வழக்குகள் உறுத்துகின்றன. Grapes of Wrath reference, மனித இனத்தின் இடம் பெயர்தலை பட்டாம்பூச்சிகள், சால்மன் மீன்களின் இடம் பெயர்தலோடு இணைப்பது போன்றவை நன்றாக இருக்கின்றன. ஆனால் கதை எனக்கு tight ஆக இல்லை. பல கருக்கள் இருப்பது போல தோன்றியது.

நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்?

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: விசு பக்கம்

கி.ரா. – அஞ்சலி

மூத்த எழுத்தாளரும் சாதனையாளருமான கி.ரா. மறைந்தார். பத்து நாளாவது இருக்கும்.

கி.ரா. என் மனம் கவர்ந்த எழுத்தாளர்களில் ஒருவர். கோபல்ல கிராமம் நாவலை முதல் முறையாகப் படித்தபோது எனக்கு பதின்ம வயதுகள் என்றுதான் நினைவு. அவரது பாணி எத்தனை வித்தியாசப்படுகிறது என்று வியந்தது நன்றாக நினைவிருக்கிறது. என் பாட்டி கதை சொல்லும் பாணியில் இலக்கியம் படைக்க முடியும் என்று கனவு கூட கண்டதில்லை. அன்று எனக்குத் தெரிந்த ஒரே மேதை எழுத்தாளரான புதுமைப்பித்தன் பாணிக்கும் இவர் பாணிக்கும் எத்தனை தூரம், ஆனால் இருவரின் தரமும் எத்தனை அருகாமையில் இருக்கிறது என்று வியந்திருக்கிறேன். அரேபிய இரவுகள் கதைகளிலும் பஞ்சதந்திரக் கதைகளிலும் கதைக்கு கதை தாவுவது அலுப்பூட்டும். இவர் கையிலோ அது ஒரு அருமையான உத்தியாக மாறி இருந்தது. கிராமத்தில் பெரிசு ஆல மரத்தடியில் உட்கார்ந்து சொல்லும் கதையைக் கேட்பதைப் போன்ற உணர்வு. ஆனால் சொல்வது மகாபாரதத்தின் தரத்தில் உள்ள கதை!

ஜெயமோகன் கோபல்ல கிராமம் நாவலை தனது சிறந்த தமிழ் நாவல்கள் பட்டியலின் முதல் வரிசையிலும் கோபல்லபுரத்து மக்கள் நாவலை இரண்டாம் வரிசையிலும் வைக்கிறார். எஸ்ராவும் கோபல்ல கிராமம் நாவலை தனது சிறந்த தமிழ் நாவல்கள் பட்டியலில் சேர்த்திருக்கிறார். கோபல்லபுரத்து மக்கள் நாவலுக்கு சாஹித்ய அகடமி பரிசு கிடைத்திருக்கிறது.

அவருக்கு குறைந்தது பத்மஸ்ரீ விருதாவது கிடைத்திருக்க வேண்டும். முதல்வர் ஸ்டாலின் அவரது முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து அவருக்கு சிலை வைக்கப் போவதாக சொன்னது துக்கத்துக்கு நடுவே ஒரு சின்ன மகிழ்ச்சி. அடுத்த வருஷமாவது அவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது கொடுக்கப்பட்டால் நன்றாக இருக்கும்.

வளர்ந்து பெரியவன் ஆன பிறகு அவரது சிறுகதைகளைப் படித்தபோது அவரது இன்னொரு பரிமாணம் புரிந்தது. மிகச் சிறந்த சிறுகதை எழுத்தாளர்களில் ஒருவர். கன்னிமை, கோமதி, கதவு, நாற்காலி, மாயமான் கதைகள் இந்தத் தருணத்தில் நினைவு வருகின்றன. ஜெயமோகன் கன்னிமை, பேதை, கோமதி, கறிவேப்பிலைகள், நாற்காலி, புவனம், அரும்பு, நிலைநிறுத்தல் ஆகிய சிறுகதைகளை தனது சிறந்த தமிழ் சிறுகதைகள் பட்டியலில் சேர்க்கிறார். எஸ்ராவுக்கு கோமதி, கன்னிமை மற்றும் கதவு.

கி.ரா. தனியாகவும் கழனியூரனுடனும் சேர்ந்தும் நாட்டுப்புற கதைகளைத் தொகுத்தது பாராட்டப்பட வேண்டியது.

கி.ரா. மறைந்தவுடன் அவரது (பழைய) ஜூம் பேட்டி ஒன்றை பார்த்தேன். வயதான பெரிசு. ஒரு மணி நேரம் பேசி இருப்பார். மனம் நெகிழ்ந்துவிட்டது. பாதி நேரம் என்ன கேட்கிறார் என்பதே மறந்துவிடுகிறது. என்ன கேட்டீங்க என்று கேட்டுக் கொள்கிறார். கொஞ்சம் கடினமான தமிழில் ஒருவர் கேள்வி கேட்க (தென் தமிழ்நாடு நகர்ப்புறமாகிக் கொண்டே வருகிறது, அதன் பண்பாடு மறக்கப்படுகிறது, இதனால் எழுத்தாளர்களுக்கு என்ன பாதிப்பு) என்ன கேக்கறாங்க என்று கொஞ்சம் குழம்புகிறார். கேட்ட கேள்வியிலிருந்து எங்கெங்கோ போகிறார். என் சொந்தத் தாத்தாவையே பார்த்த மாதிரி இருந்தது. இரண்டு மூன்று முறை பார்த்துவிட்டேன். அவரைப் பற்றி எழுதவே மனமில்லை. பேட்டியையும் அவரது எழுத்துக்களையும் அசை போடுவதிலேயே மனம் திளைத்திருந்தேன்/க்கிறேன். ஆனால் அவரைப் பற்றி எழுதாமல் வேறு எதையும் எழுதவும் மனமில்லை. 🙂 கடைசியில் தம் பிடித்து எழுதுகிறேன். (பேட்டி எடுத்த ஜாஜாவுக்கு நன்றி!)

பேட்டியில் அவர் சொன்ன ஒரு தகவல்: வாசகர் வட்டம் அவரது புத்தகங்களைப் பதிப்பித்தபோது சிட்டி அவர் எழுத்தில் கெட்ட வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தக் கூடாது என்று முரண்டினாராம். லக்ஷ்மி கிருஷ்ணமூர்த்தி தன் அப்பா சத்தியமூர்த்தி ஒரு நாளைக்கு நூறு முறை தாயோளி என்பார், கிராமத்தில் இப்படித்தான் பேசுவார்கள் என்று சொன்னாராம்.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: கி.ரா. பக்கம், அஞ்சலிகள்

தில்-ஏ-நாதான்

நான் ஹிந்தி கற்றது ஹிந்தி திரைப்படங்கள் – குறிப்பாக திரைப்பாடல்கள் மூலமாகத்தான். அதுவும் எனக்கு பழைய பாடல்கள் என்றால் உயிர். முகேஷ், ரஃபி, கிஷோர், கீதா தத், ஆஷா, லதா, மன்னா டே, ஹெமந்த் குமார், தலாத், ஷம்ஷத் பேகம், சிதல்கர் (ராமச்சந்திரா), எஸ்.டி. பர்மன், ஷங்கர்-ஜெய்கிஷன், ஓ.பி. நய்யார், ஆர்.டி. பர்மன், நௌஷாத், மதன்மோஹன், ஜெய்தேவ், கய்யாம் என்று உள்ளம் கவர்ந்தவர்களின் பெரிய பட்டியல் இருக்கிறது.

இப்படி கற்ற ஹிந்தி அரைகுறையாகத்தானே இருக்கும்? ஹிந்தியே அரைகுறை என்றால் உருது பற்றி கேட்கவா வேண்டும்? ஆனால் அரைகுறையாக இருந்தாலும் திரைப்பாடல்களின் மொழி என்ன என்று தெளிவாகத் தெரிந்துவிடுகிறது. கேட்கும் வார்த்தை உருதுவா ஹிந்தியா என்று எப்படியோ புரிந்துவிடுகிறது. அனேகமாக உருது கலப்பு அதிகம் உள்ள திரைப்பாடல்கள் மனதைக் கவர்கின்றன. ஏன் என்று இன்று வரை புரிந்ததில்லை. சமஸ்கிருத-பாரசீக மொழிக் கலப்பு எப்படியோ கவிதை மொழியாக, ஷாயரியின் மொழியாக மாறிவிட்டது.

நீண்ட பீடிகை! விஷயத்துக்கு வந்துவிடுகிறேன். மிர்சா காலிப் எழுதிய தில்-ஏ-நாதான் பாடலை பத்து பதினைந்து நிமிஷமாக மீண்டும் மீண்டும் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன்.

தில்-ஏ-நாதான் துஜே ஹுவா க்யா ஹை
ஆகிர் இஸ் தர்த் கி தவா க்யா ஹை

ஹம் ஹே முஷ்டாக் அவுர் வோ பேஜார்
லா இலாஹி ஏ மாஜ்ரா க்யா ஹை?

மே பி மூ(ன்) மே ஜபான் ரக்தா ஹூன்
காஷ் பூச்சோ கி “முத்தா க்யா ஹை”

ஹம் கோ உன் பே வஃபா கீ உமீத்
ஜோ நஹி ஜான்தி வஃபா க்யா ஹை

ஜான் தும் பர் நிஸார் கர்தா ஹூன்
மே நஹி ஜான்தா துவா க்யா ஹை

போன்ற வரிகளின் எளிமையை, அழகை விவரிக்க முடியாது. அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். அதுவும் தலாத் மெஹ்மூதின் குரலின் குழைவு, சுரையாவின் குரலில் வெளிப்படும் ஏக்கம் எல்லாம் சுஹானா! குலாம் மொஹம்மத் (பகீசா படத்தின் இசையமைப்பாளரும் இவரே) இசையை நான் அதிகம் கேட்டதில்லை, ஆனால் இந்த ஒரு படமே போதும் அவரது திறமையைக் காட்ட. முழுக் கவிதையிலிருந்து நான்கே ஈரடி செய்யுள்களை (couplets) மட்டும் பாடுகிறார்களே என்றுதான் வருத்தம்.

காலிப் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த புகழ் பெற்ற உருது கவிஞர். கடைசி மொகலாய மன்னரான பஹதூர் ஷா சஃபரின் அன்புக்குரியவராக, கவிதை ஆசிரியராக இருந்தவர். பல புகழ் பெற்ற கஜல்களை எழுதி இருக்கிறார். உருது உரைநடைக்கும் இவரே முன்னோடியாம்.

முழுக் கவிதைக்கும் என் மொழிபெயர்ப்பு. கொஞ்சம் வரிகளின் வரிசையை மாற்றி இருக்கிறேன். (பாட்டின் வரிகள் முதலில்) என் உருது அரைகுறை என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

தில்-ஏ-நாதான் துஜே ஹுவா க்யா ஹை
ஆகிர் இஸ் தர்த் கி தவா க்யா ஹை

மட நெஞ்சே உனக்கு நடந்தது என்ன?
இந்தக் காயத்துக்கு மருந்துதான் என்ன?

Oh my naive heart, what happened to you?
Is there any medicine for this hurt?

ஹம் ஹே முஷ்டாக் அவர் ஓ பேஜார்
லா இலாஹி ஏ மாஜ்ரா க்யா ஹை?

பித்தனாக அலைகிறேன், நீயோ என்னை கண்டு கொள்வதே இல்லை
ஆண்டவா, இது என்ன பிரச்சினை!

I am going crazy, and you are so indifferent
Oh God, what kind of problem is this?

மே பி மூ(ன்) மே ஜபான் ரக்தா ஹூன்
காஷ் பூச்சோ கி “முத்தா க்யா ஹை”

என் வாய்க்குள்ளும் வார்த்தைகள் இருக்கின்றன.
நீ மட்டும் “என்ன பிரச்சினை” என்று என்னைக் கேட்டால்!

There are words within my mouth too.
If only you ask me “What is your problem?”!

ஹம் கோ உன் பே வஃபா கீ உமீத்
ஜோ நஹி ஜான்தி வஃபா க்யா ஹை

அவள் என்னிடம் விசுவாசமாக இருப்பாள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது.
அவளுக்கோ விசுவாசம் என்றால் என்ன என்றே தெரியாது

I live in hope that she will be faithful
She doesn’t know what faith is

ஜான் தும் பர் நிஸார் கர்தா ஹூன்
மே நஹி ஜான்தா துவா க்யா ஹை

என் உயிரையே உனக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன்.
உன்னிடம் எப்படி பிரார்த்திப்பது என்றுதான் தெரியவில்லை.

I offer my life as a sacrifice to you.
I don’t know how to pray to you!

ஜப் கி துஜ் பின் நஹி கொயி மௌஜூத்
ஃபிர் ஏ ஹங்கமா, ஏ குதா க்யா ஹை

உன்னைத் தவிர வேறு எதுவுமே இல்லாதபோது
இந்த வாழ்வின் பிரச்சினைகளில் என்ன பொருளிருக்கிறது? கடவுள் என்றால் கூட என்ன பொருளிருக்கிறது?

When nobody other than you exist
Then what is all this clamor? What is God? They all become meaningless.

ஏ பரி செஹரா லோக் கைசே ஹை?
கம்சா-ஓ-இஷ்வா-ஓ-அதா க்யா ஹை?

தேவதைகள் போல் ஒளி வீசும் முகம் கொண்ட இவர்கள் யாருக்காக?
இழுக்கும் விழிகள், உல்லாச நடத்தை எதற்காக? இவை எதிலும் பொருளில்லை.

Why are these angel-faced people?
What are these amorous glances, what is this flirting? All meaningless.

ஷிகான்-ஏ-ஜுல்ஃப்-ஏ-அம்பரீ க்யோன் ஹை
நிகா-ஏ-சஷ்ம்-ஏ-சூர்மா சா க்யா ஹை?

மலர்க்கூந்தல் இப்படி சுருண்டு கொண்டிருப்பதில் என்ன பயன்?
மைவிழிகள் இப்படி ஓரக்கண்ணால் பார்ப்பதில் என்ன பயன்?

Why do these fragrant tresses curl uselessly?
Why do these kohl-lined eyes glance uselessly?

சப்ஜா-ஓ-குல் கஹான் சே ஆயே ஹை?
அப்ர் க்யா சீஸ் ஹை, ஹவா க்யா ஹை?

இந்தப் பசுமையும் மலர்களும் எங்கிருந்து வந்தன?
இந்த மேகங்கள்தான் என்ன? இந்தத் தென்றல் என்ன? என்ன பயன்?

Where did this greenery and flowers come from?
What are these clouds? What is this breeze? All irrelevant.

ஹான் பலா கர் தேரா பலா ஹோகா
அவுர் தர்வேஷ் கீ சதா க்யா ஹை?

“பிறர்க்கு நல்லன செய்தால் உனக்கும் நல்லது நடக்கும்”
என்பதைத்தானே குருமார்களும் உபதேசிக்கிறார்கள்?

“Do good to others and good things will happen to you”
What else do the holy men preach?

மேனே மானா கி குச் நஹி காலிப்
முஃப்த் ஹாத் ஆயே தோ புர்ரா க்யா ஹை?

காலிப் வெட்டிப்பயல் என்பதை ஒத்துக் கொள்கிறேன்
ஆனால் எந்த முயற்சியுமில்லாமல் உன் காலடியில் விழுபவனை ஏற்பதில் நஷ்டம் என்ன?

I agree that Ghalib is worthless
But why not accept him, if you can get him without any effort?

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: கவிதைகள்

ராஜீவ் காந்தி கொலையை விசாரித்த ரகோத்தமன் மறைவு

ராஜீவ் காந்தி கொலையை விசாரித்த ரகோத்தமன் மறைந்தார். விசாரித்த குழுவில் கார்த்திகேயனுக்கு அடுத்த படியில், இரண்டாம் இடத்தில் இருந்தாவர். அவர் எழுதிய புத்தகத்தைப் பற்றிய பதிவை மீள்பதித்திருக்கிறேன்.

தமிழர்களுக்கு மறக்க முடியாத அதிர்ச்சி ராஜீவ் படுகொலை. ராஜீவின் உடல் சின்னாபின்னமாகிக் கிடந்த புகைப்படம் மறக்க முடியாத ஒன்று.

அதுவும் ஓரிரு மாதங்களில் சிவராசனைப் பிடித்தார்களா, வழக்கு முடிந்ததா என்றால் அதுவுமில்லை. நாலைந்து வருஷம் ஜெயின் கமிஷன், சந்திரசாமி சதி, சுப்ரமணியசாமியின் “திடுக்கிடும்” குற்றச்சாட்டுகள் என்று ஏதாவது நியூஸ் வந்துகொண்டே இருந்தது. இதில் வெளியே வராத விஷயங்கள் இருக்கிறது என்று தோன்ற வைத்தது.

வழக்கைத் துப்பறிந்த முக்கிய அதிகாரியான ரகோத்தமன் எழுதிய இந்தப் புத்தகம் சில விஷயங்களைத் தெளிவுபடுத்துகிறது. ரகோத்தமன் தலைமை அதிகாரி கார்த்திகேயனுக்கு அடுத்த இடத்தில் இருந்திருக்கிறார். அவருக்கு புலனாய்வில் என்ன நடந்தது, என்ன நடக்கவில்லை என்பதாவது நிச்சயமாகத் தெரிந்திருக்கும்.

ராஜீவ் இறந்த அன்று இதைச் செய்தது பஞ்சாப் தீவிரவாதிகளா, அஸ்ஸாம் தீவிரவாதிகளா என்றெல்லாம்தான் யோசித்திருக்கிறார்கள். புலிகளின் பேர் அவ்வளவாக அடிபடவில்லை. ராஜீவைக் கொன்று புலிகள் தமிழகத்தின் ஆதரவை இழக்கமாட்டார்கள் என்று நம்பி இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்குக் கிடைத்த ஒரே துப்பு ஹரிபாபுவின் காமிரா.

காமிராவை வைத்து ஹரிபாபுவின் வீட்டுக்குப் போயிருக்கிறார்கள். ஹரிபாபுவை வேலைக்கு வைத்திருந்த சுபா சுந்தரத்தின் மீது கண் விழுந்திருக்கிறது. நளினியைத் தொடர ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். முருகன், சின்ன சாந்தன், சிவராசன் என்று ஒவ்வொன்றாக கண்ணிகளைப் பிடித்திருக்கிறார்கள். திறமையான சதி, சிறப்பான புலனாய்வு.

ஆனால் ஹரிபாபுவின் காமிரா தற்செயலாகக் கிடைக்கவில்லை என்றால் புலனாய்வு தடுமாறிப் போயிருக்கும், எங்கே ஆரம்பிப்பது என்றே தெரியவில்லை என்பதை ரகோத்தமனே ஒத்துக் கொள்கிறார். அதிர்ஷ்டவசமாகக் கிடைத்த சதியின் ஒரு முனையை வைத்துக் கொண்டு எல்லாவற்றையும் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். சதிகாரர்களுக்கு ஹரிபாபுவின் அவசியம் என்ன? ராஜீவ் துண்டு துண்டாக சிதறி இருப்பதை புகைப்படம் பிடித்து வைத்துக் கொண்டு பார்த்து பார்த்து மகிழ்வார்களா? பயங்கர சைக்கோத்தனமாக இருக்கிறது. ஒரு வேளை தாங்கள் சாதாரணர்கள், ராஜீவுக்கு மாலை போடுவது எங்கள் வாழ்வின் முக்கியத் தருணங்களில் ஒன்று, அதை புகைப்படம் பிடித்து வைத்துக் கொள்கிறோம் என்று தங்கள் அபாயமின்மையின் நம்பகத்தன்மையை அதிகரிக்க ஒரு புகைப்படக்காரரைக் கூட்டி வந்தார்களோ?

ரகோத்தமனுக்கு புலனாய்வின் போக்கில் முழு திருப்தி இல்லை. தனக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுக்கப்படவில்லை என்று நினைக்கிறார். குறிப்பாக மரகதம் சந்திரசேகரின் குடும்பத்தவர், கருணாநிதி, வைக்கோ, தமிழ்நாட்டு அரசியல் தலைவர்களை விசாரிக்க வேண்டாம் என்று தான் கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டுகிறார். இது உண்மையாக இருக்கும் என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன். வைக்கோவுக்கு சதியில் சம்பந்தம் இருக்கிறதோ இல்லையோ பிரபாகரனுக்கும் புலிகளுக்கும் நெருக்கமானவர் அவர் என்பது தெரியாத தமிழன் கிடையாது. புலிகள் இப்படி தமிழ்நாட்டில் புகுந்து ராஜீவை படுகொலை செய்திருக்கிறார்கள், உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா என்றாவது விசாரிக்க வேண்டாமா? நாலைந்து வருஷம் கழித்து ஜெயின் கமிஷன் மட்டும்தான் அவரை விசாரித்ததாம். மரகதம் சந்திரசேகர் இந்திரா-ராஜீவுக்கு நெருக்கமானவராம். ராஜீவ் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்ததே ம. சந்திரசேகர் மேல் இருந்த அன்பினால்தானாம். ஆனால் அவரது குடும்பத்தவரை ஏமாற்றிதான் ராஜீவுக்கு அருகே வந்திருக்கிறார்கள் என்பது தெளிவு. அவர்கள் யாரையும் சங்கடப்படுத்த வேண்டாமென்று மேல் அதிகாரிகள் நினைத்ததால் அவர்களை நெருங்க முடியவில்லையாம். கருணாநிதி அதே நாளில் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் ராஜீவ் கூட்டத்துக்கு சில மணி நேரம் முன்னால் நடக்க இருந்த பொதுக் கூட்டத்தை ரத்து செய்திருக்கிறார். மேற்பார்வைக்கு இது ஒரு தற்செயல் நிகழ்ச்சி போலத் தெரியலாம். கருணாநிதியும் இது சாதாரணமாக நடப்பதுதானே என்று சொன்னாராம். ரகோத்தமன் அப்படி கருணாநிதி கலந்து கொள்ளும் கூட்டம் ரத்து என்பது நடந்ததே இல்லை என்கிறார். அப்படி இதுதான் கருணாநிதி வாழ்க்கையில் ரத்து செய்யப்பட்ட முதல் பொதுக்கூட்டம் என்றால் அது நிச்சயமாக ஒரு சந்தேகத்துக்குரிய நிகழ்ச்சி. ஆனால் விசாரிக்க வேண்டாம் என்று முட்டுக்கட்டை போடப்பட்டதாம். சிவராசனை தன்னால் உயிரோடு பிடித்திருக்க முடியும், ஆனால் கமாண்டோ படைகளோடு காத்திருக்கும்படி பணிக்கப்பட்டேன், அதற்குள் சிவராசன் தற்கொலை செய்துகொண்டுவிட்டான் என்கிறார்.

ரகோத்தமன் வைக்கும் இரண்டாவது முக்கியக் குற்றச்சாட்டு மெத்தனம் – குறிப்பாக ராஜீவ் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளில். ராஜீவ் வர வேண்டிய விமானம் சில பிரச்சினைகளால் மெதுவாக கிளம்பி இருக்கிறது, கூட்டத்துக்கு தாமதமாக வந்திருக்கிறார். அவர் அப்படி தாமதமாக வருவது பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்யும் காவல்துறைக்கு தெரியவில்லை, ஆனால் சிவராசனுக்குத் தெரிந்திருக்கிறது. ராஜீவுக்கு யார் யார் மாலை போடுவார்கள் என்பதை ஒரு துண்டுக் காகிதத்தில் எழுதி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் யார், என்ன விலாசம் என்று ஒரு அடிப்படை விவரமும் போலீசிடம் கிடையாது.

புத்தகத்தில் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் சொல்லப்படும் விவரங்களை வைத்துப் பார்த்தால்:

 1. ராஜீவைக் கொலை செய்ய இவ்வளவு திறமையாக சதி செய்ய முடியும் என்ற பிரக்ஞையே நமக்கு அப்போது இல்லை. பாதுகாப்பு என்றால் பத்து போலீஸ்காரர்கள் பழைய போல்ட் ஆக்ஷன் துப்பாக்கிகளோடு கீழே நிற்பார்கள். அதிமுக்கியத் தலைவர், நிறைய பாதுகாப்பு என்றால் நூறு போலீஸ்காரர்கள். இப்படிப்பட்ட ஒரு சதியை தடுக்கும் வல்லமை நமக்கு அப்போது இல்லை.
 2. ராஜீவ் கொல்லப்படுவதை புகைப்படம் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளும் எண்ணம் இல்லாவிட்டால், புகைப்படம் எடுத்த ஹரிபாபு இறந்திருக்காவிட்டால், காமிரா ஸ்தலத்திலேயே விட்டுப் போயிருக்காவிட்டால், கொலையாளிகள் தப்பி இருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருந்திருக்கும்.
 3. தமிழ்நாட்டில் அப்போது புலிகளுக்கு எல்லா மட்டத்திலும் தொடர்பு இருந்திருக்கிறது – இந்திரா குடும்பத்தின் மீது பக்திப் பரவசத்தோடு இருந்த மணிசங்கர் ஐயர், வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி, மரகதம் சந்திரசேகர் உட்பட. அன்று ஈழத் தமிழர்களிடம் இருந்த அனுதாபத்தை எப்படி உபயோகித்துக் கொள்வது என்று புலிகளுக்கு நன்றாகத் தெரிந்திருக்கிறது.
 4. வைக்கோ போன்றவர்களுக்கு இப்படி ஒரு முயற்சி நடக்கப் போகிறது என்று தெரிந்திருக்கலாம். இல்லை பிரபாகரன் புத்திசாலித்தனமாக யாருக்கும் விஷயத்தைச் சொல்லாமலும் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் விசாரிப்பதற்கான முகாந்திரம் இருக்கிறது. அரசியல் தலைவர்களை மென்மையாக நடத்தி இருக்கிறார்கள்.
 5. எனக்கு இந்திய தரப்பில் சதி எதுவும் இருந்ததாகத் தெரியவில்லை. ஆனால் இந்தியர்களுக்கே உரிய மெத்தனம், பழைய தொடர்புகள் இன்று வெளியே தெரியக்கூடாது என்ற எண்ணம் இருந்ததாகத் தெரிகிறது.

எது எப்படி இருந்தாலும் சிறப்பாகத் துப்பறிந்திருக்கிறார்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை. ரகோத்தமன் சுட்டிக் காட்டும் குறைகள் இன்றாவது நீக்கப்பட்டால் நன்றாக இருக்கும்.

நல்ல ஆவணம், சுவாரசியமாகவும் இருக்கிறது. படியுங்கள் என்று பரிந்துரைக்கிறேன்.

தொடர்புடைய சுட்டிகள்:
ஈழத் தமிழர்கள், விடுதலைப் புலிகள் பற்றி சில பதிவுகள்

நாஸ்டால்ஜியா – சடன் கௌபாய் நாவல்கள்

பதின்ம வயதுகளில் சடன் நாவல்களை விரும்பிப் படித்திருக்கிறேன். சடன் Wild West என்று சொல்லப்பட்ட அமெரிக்காவின் அரிசோனா, டெக்சஸ், யூடா போன்ற மாநிலங்களில் ஒரு கௌபாய். அதிவேகமாக சுடக் கூடியவன். அரிசோனாவின் கவர்னரால் காவல் அதிகாரியாக (மார்ஷல்) நியமிக்கப்பட்டவன. ஆனால் அது ரகசியமாக இருக்கும். ஏதோ ஒரு சிறு ஊருக்கு சடன் வருவான். நிலத்தை, மாடுகளை வளைத்துப் போட நினைக்கும் “பெரிய” மனிதர்களின் சதிகளை, கொலை முயற்சிகளை மீண்டும் மீண்டும் முறியடிப்பான். அனேகமாக இன்னொரு பண்ணையில் (ranch) ஒரு கௌபாயாக சேருவான். அனேகமாக துப்பாக்கி இல்லாமல் வெறும் கைகளோடு ஒரு சண்டையாவது இருக்கும், அதில் தன்னை விட உருவத்தில் பெரிய, பலசாலியைத் தோற்கடிப்பான். பண்ணை முதலாளியின் மகளுக்கும் இன்னொரு கௌபாய்க்கும் நடுவே உள்ள காதலுக்கு உதவி புரிவான்.

பதின்ம வயதுகளில்தான் படிக்க முடியும் என்பதை மீண்டும் படித்துப் பார்த்தபோது நன்றாகப் புரிந்துகொண்டேன். ஏறக்குறைய தேவர் எடுத்த எம்ஜிஆர் படங்களைப் போன்ற கதைகள்தான். அதுவும் முகமூடி அணிந்த வில்லன் மீண்டும் மீண்டும் வருவார். ஆனால் இவற்றுக்கும் ஒரு cult following இருக்கிறது.

அந்த வயதிலும் சரி, இந்த வயதிலும் சரி கௌபாய்கள் ஒருவரை ஒருவர் கலாய்த்துக் கொள்வதுதான் ஓரளவு பிடித்திருந்தது. அந்த வயதில் தவிர்த்தது, இந்த வயதில் ஓரளவு விரும்பிப் படித்தது நிலப்பரப்பின் சித்தரிப்புகள். நானே இரண்டு மூன்று முறை அரிசோனா, நெவாடா இங்கெல்லாம் சுற்றி இருப்பதால் சித்தரிப்புகள் இப்போதுதான் மனதில் பதிகின்றன.

இவற்றை 1930-களில் ஆலிவர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் என்பவர் எழுதினார். அறுபதுகளில் ஃப்ரெடரிக் ஹெச். கிறிஸ்டியன் தொடர்ந்தார். விசித்திரம் என்னவென்றால் இவர்கள் இருவரும் ஆங்கிலேயர்கள். அமெரிக்காவைப் பார்த்ததே இல்லை!

அனேகமாக எல்லாம் ஒரே கதைதான் என்பதால் ஏதாவது ஒன்றைப் படித்தால் போதும். எதையாவது குறிப்பிட்டு சொல்லிதான் ஆக வேண்டுமென்றால் இந்த சீரிஸின் முதல் நாவலான Range Robbers-ஐ படிக்கலாம். கிறிஸ்டியன் எழுதியவற்றில் Sudden at Bay – கதை முழுவதுமே துப்பாக்கி சண்டைதான். கிறிஸ்டியன் கதைகளில் பின்புலத்தில் கொஞ்சம் வேறுபாடுகள் தெரியும்.

  1. Range Robbers: (1930) சடன் இந்த நாவலில்தான் தன் மனைவி நொரீனை சந்திக்கிறான். சடனும் அவன் நண்பர்களும் ஒருவர் காலை ஒருவர் வாரிக் கொள்வது நன்றாக வந்திருக்கும். கதை எல்லாம் முக்கியமில்லை.
  2. Law o’ the Lariat: (1931) எல்லா நாவல்களும் ஒரே ஃபார்முலா என்பதால் பெரிதாக விவரிக்கப் போவதில்லை. இந்த முறை சடன் முகமூடிக் கொள்ளையர்களை சமாளிக்கிறான்.
  3. Sudden: (1933) எல்லா நாவல்களும் ஒரே ஃபார்முலா என்பதால் பெரிதாக விவரிக்கப் போவதில்லை. இந்த முறை(யும்) சடன் முகமூடிக் கொள்ளையர்களை சமாளிக்கிறான்.
  4. Marshal of the Lawless: (1933) தான்தான் சடன் என்று சொல்லிக் கொண்டு இன்னொரு வில்லன் கொள்ளை கொலை செய்கிறான். உண்மை சடன் அவனை எப்படிப் பிடிக்கிறான் என்று கதை
  5. Sudden: Outlawed: (1934) சடனின் பின்புலம் – எப்படி சடன் தன் பழிவாங்குவதை ஆரம்பிக்கிறான், எப்படி அவனுக்கு குற்றவாளி என்ற பேர் வருகிறது என்ற கதை.
  6. Sudden: Goldseeker: (1937) இந்த முறை டகோடாவில் ஒரு தங்கச் சுரங்கத்தை திருட நினைக்கும் வில்லன். தங்கச் சுரங்கம் என்றால் சரியாக வரவில்லை, ஆற்றில் தங்கத் துகள்கள் அடித்துக் கொண்டு வருகின்றன, அவற்றை மணலை அரித்து எடுக்க வேண்டும்.
  7. Sudden Rides Again: (1938) இந்த முறை முகமூடி அணிந்து பண்ணை வாரிசு போல நடிக்கும் வில்லன். தேவர்-எம்ஜிஆர் படத்தில் அசோகன் வில்லனாக வருவதைப் போல.
  8. Sudden Takes the Trail: (1940) இந்த முறை பண்ணக்கு வாரிசாக நடித்து பண்ணையைத் திருட முயற்சிக்கும் வில்லன்.
  9. Sudden Makes War: (1942) அதே சண்டையிடும் இரு பண்ணைகள். அதே மாதிரி சின்னப் பண்ணையின் வாரிசுக்கும் பெரிய பண்ணை வீட்டுப் பெண்ணுக்கும் ஈர்ப்பு. அதே மாதிரி நியூ யார்க்கிலிருந்து ஒரு வில்லன். அதே மாதிரி சின்னப் பண்ணையில் வேலைக்கு சேரும் சடன். இந்த முறை சின்னப் பண்ணையின் பெரியப்பா சேர்த்து வைத்து புதையலைத் தேடிக் கண்டுபிடிக்கிறார்கள்.
  10. Sudden Plays a Hand: (1950) இந்த முறை பெரிய பண்ணை ஒன்றின் வாரிசைத் தேடுகிறார்கள். அந்த வாரிசு பெண், அவளுக்கு விருப்பமில்லாத திருமண உறவு. அவள் கணவன் எப்படி அவள் மனதை வெல்கிறான், சடன் அவனுக்கு எப்படி உதவுகிறான் என்று கதை.
  11. ஃபிரடெரிக் கிறிஸ்டியன்: Sudden Strikes Back: (1966) ஃப்ரெடெரிக் கிறிஸ்டியன் அதே பாத்திரங்களை வைத்து சடன் நாவல்களை மீண்டும் எழுதினார். சிறந்தது இதுதான். வில்லன் இளம் பெண்ணின் பண்ணையைத் திருட முயற்சிக்கிறான்.
  12. ஃபிரடெரிக் கிறிஸ்டியன்: Sudden: Troubleshooter: (1967) அதே ஃபார்முலாதான். ஊரில் பிரச்சினை என்று கேள்விப்பட்டு வரும் சடன் அங்கே ஒரு இளைஞனை சந்திக்கிறான். இளைஞன் ஒரு இளைஞியை சந்திக்கிறான். ஒரு வேகமாக சுடும் வில்லன். சடன் மீது கொலைப்பழி விழுகிறது. விசாரிக்க கவர்னரே வருகிறார். தண்டம்.
  13. ஃபிரடெரிக் கிறிஸ்டியன்: Sudden at Bay (1968): வித்தியாசமான கதை. இதில் கதை முழுவதும் இரு குழுக்களின் துப்பாக்கி சண்டைதான்.
  14. ஃபிரடெரிக் கிறிஸ்டியன்: Sudden, Apache Fighter (1969): செவ்விந்தியர்களோடு சடனின் போராட்டம்தான் கதை முழுவதும். அவர்களால் கடத்தபபடும் ஒரு பெண்ணை விடுவிக்கிறான்.
  15. ஃபிரடெரிக் கிறிஸ்டியன்: Sudden, Dead or Alive! (1970): இந்த முறை மெக்சிகோவில் ஒரு குழுவினரோடு போராட்டம்.

  தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: சாகச நாவல்கள்

அஞ்சலி – பெ.சு. மணி

ஆவண முக்கியத்துவம் உள்ள நிறைய புத்தகங்களை எழுதிய பெ.சு. மணி தனது 87-ஆவது வயதில் மறைந்தார்.

நம் நாட்டில் மறைந்த தலைவர்களைப் பற்றி எழுதப்படும் புத்தகங்கள் புகழ் மாலைகளாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு எழுதப்படாத விதி இருக்கிறது. (காந்தியும், நேருவும், ஓரளவு ஈ.வே.ரா.வும் மட்டுமே விதிவிலக்கு.) மஹாராஷ்டிரத்தில் சிவாஜி அஃப்சல் கானை வஞ்சகமாகத் தாக்கினார் என்று எழுதிவிட்டு நீங்கள் மும்பை பக்கம் போவது அபாயம். அல்லது ஒரு பக்க சார்புடைய “வரலாறு” பலத்த பிரச்சாரத்தால் நிலைநிறுத்தப்பட்டுவிடுகிறது, அது (முழு) உண்மையல்ல என்று புரிந்து கொள்வதே மிகக் கடினம். ராஜாஜி குலக்கல்வி திட்டத்தைக் கொண்டு வந்தார் என்று இன்றும் தமிழ்நாட்டில் அனேகர் நம்பத்தான் செய்கிறார்கள்.

பெ.சு. மணியின் முக்கியத்துவம் இங்கேதான். அவருக்கும் பெரும் ஆகிருதி உள்ள தலைவர்களிடம் குறைகளை சுட்டிக் காட்டுவதில் தயக்கம் இருக்கத்தான் செய்தது. ஆனால் அவர் விடாமல் அன்றைய பத்திரிகைகளில், அவருக்கு முன் எழுதப்பட்ட பத்திரிகைகளில் உள்ள விவரங்களை சேகரித்து தன் புத்தகங்களில் பதிவு செய்திருக்கிறார்.

உதாரணமாக வ.வே.சு. ஐயர் சேரன்மாதேவி குருகுலத்தில் இரு பிராமணச் சிறுவர்களுக்கு தனிப்பந்தியில் உணவு பரிமாறியது தமிழகத்தில் பெரிய சர்ச்சையை உருவாக்கியது, பிராமண-அபிராமணப் பிரிவை, பிரச்சினைகளை பெரிதாக்கியது. பொதுவாக இருக்கும் பிம்பம் ஐயர் பொதுப்பந்தியில்தான் உணவு பரிமாறப்படும் என்று வாக்குறுதி தந்துவிட்டு தனிப்பந்திக்கு ஏற்பாடு செய்துவிட்டார், அவருக்கு ராஜாஜி உட்பட்ட பிராமண காங்கிரஸ் தலைவர்கள் ஆதரவு தந்தார்கள், அதனால் ஈ.வே.ரா. காங்கிரஸை விட்டு வெளியேறி நீதிக் கட்சியில் சேர்ந்தார், ஈ.வே.ரா.வின் பிராமண வெறுப்பு உறுதிப்பட்டது ராஜாஜி போன்றவர்களும் ஐயரை ஆதரித்ததால்தான் என்பதுதான். அதிலும் முன்னாள் தமிழக முதல்வர் ஓமந்தூர் ராமசாமி முதலியாரின் பையன்கள் அவரிடம் தனிப்பந்தி பிராமணப் பையன்களுக்கு மட்டும் நல்ல உணவு (உப்மா?), எங்களுக்கு பழைய சோறு? மாதிரி என்னவோ என்று கண்ணீர் வடித்ததாகவும் அதனால்தான் பிரச்சினை பூதாகாரமாக வெடித்ததாகவும் ஒரு கதை உலவுகிறது. (ஈ.வே.ரா.வே அப்படி சொன்னார் என்று நினைவு.)

அது உண்மைதான், ஆனால் முழு உண்மை அல்ல. ஐயர் பொதுப்பந்தி என்று எந்த வாக்குறுதியும் தரவில்லை என்று தெரிகிறது. ஆனால் தனிப்பந்தி தவறான அணுகுமுறை என்று அவரும் உணர்ந்தே இருக்கிறார். ஆசிரமத்தில் ஆளைச் சேர்க்க படாதபாடு பட்டிருக்கிறார், இரு குடும்பத்தினரிடம் தனிப்பந்திக்கு ஒத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று தெரிகிறது. அப்படி ஒத்துக் கொண்டும் கொஞ்ச நாள் பொதுப்பந்திதான் நடந்திருக்கிறது. குடும்பத்தினரின் வற்புறுத்தலோ, அல்லது கூட இருந்த ஆசாரவாதி மகாதேவ ஐயரின் அழுத்தமோ தனிப்பந்தி ஆரம்பித்திருக்கிறது. ஐயர், அவர் குடும்பத்தினர் அனைவரும் பொதுப்பந்தியில்தான் சாப்பிட்டிருக்கிறார்கள். (உப்மா, பழைய் சோறு இத்யாதி யாரோ கட்டிவிட்ட கதை.) ராஜாஜி, டி.எஸ்.எஸ். ராஜன் உட்பட பலரும் தனிப்பட்ட முறையில் கண்டித்திருக்கிறார்கள், ஆனால் பொதுவில் கண்டிக்க தயங்கி இருக்கிறார்கள். இது ஒரு public relations disaster ஆக மாறி இருக்கிறது. ஐயருக்கு அதை எப்படி சமாளிப்பது என்ற ஞானம் இல்லை. அந்த இரு மாணவர்களை விலக்கி இருக்கலாம், பொதுப்பந்தி என்று வற்புறுத்தி இருக்கலாம், இல்லை காங்கிரஸ் கொடுத்த நன்கொடையை திருப்பிக் கொடுத்திருக்கலாம். ஐயர் குழம்பி இருக்கிறார். காவ்யகண்ட சாஸ்திரி என்ற பெரியவர் (பிராமணர்) பொதுப்பந்தியில் ஆதிதிராவிடர் சமைத்து எல்லாரும் சாப்பிடுங்கள் என்று ஒரு வழி சொல்ல, அதை எதிர்த்தவர்கள் அபிராமண தலைவர்கள், மற்றும் அபிராமண சிறுவர்களின் பெற்றோர்கள். வ.வே.சு. ஐயர் சரி என்றிருக்கிறார்! (யார் யார் எதிர்த்தார்கள் என்ற தகவல் இல்லை) ஐயரை எதிர்த்த பல தலைவர்கள் – ஈ.வே.ரா., வரதராஜுலு நாயுடு உட்பட்ட பலர் – அதே காலகட்டத்தில் அவரைப் புகழ்ந்தும் இருக்கிறார்கள். நாயுடு குருகுலத்துக்குப் போய் அங்கே எந்தத் தவறும் நடக்கவில்லை என்று சொல்லி இருக்கிறார். ஐயர் இறந்தபோது அவருக்கு ஈ.வே.ரா. எழுதிய அஞ்சலியை நானே படித்திருக்கிறேன்.

பெ.சு. மணி வ.வே.சு. ஐயர் எழுதிய புத்தகத்தில் மேலே சொன்னவற்றில் பல விவரங்கள் இருக்கின்றன. இவற்றை அவர் அன்று வந்து பத்திரிகைக் குறிப்புகளிலிருந்தும் புத்தகங்களிலிருந்துமே சேகரித்திருக்கிறார். ஆச்சரியப்படும் விதத்தில் ஐயர் செய்தது தவறு என்று வெளிப்படையாக சொல்லியும் இருக்கிறார். இதனால்தான் அவரது புத்தகங்கள் முக்கியமானவை. வியக்க வைக்கும் படிப்பு, உழைப்பு.

அவரைப் போன்றவர்களின் இழப்பு சுலபமாக ஈடு செய்ய முடியாதது. அவருக்கு என் அஞ்சலி.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: அஞ்சலிகள்

தொடர்புடைய சுட்டி: விக்கி குறிப்பு