பில் கேட்ஸின் 2021 பரிந்துரைகள்

பில் கேட்ஸ் வருஷாவருஷம் ஐந்தாறு புத்தகங்களை பரிந்துரைப்பார். 2021க்கான பட்டியல் இது.

தொகுக்கப்பட்ட புத்தகம்: பரிந்துரைகள்