வில்லியம் ஃபாக்னரின் “Barn Burning” – பிடித்த சிறுகதை

(மீள்பதிவு)

william_faulknerஃபாக்னரைப் படிப்பது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாகவே இருக்கிறது. அவருடைய நடை என்னைப் படுத்துகிறது. ஆனால் படித்த சில சிறுகதைகளில் முத்துக்கள் உண்டு. Barn Burning அவற்றில் ஒன்று.

அனேகமாக எல்லோரும் பாராட்டும் சித்தரிப்பு சார்டி ஸ்நோப்ஸ்தான். அப்பாவின் வீம்புக்கும் சமூகத்தின் அடுக்குமுறைக்கும் நடுவில் மாட்டிக் கொண்டு விழிக்கும் ஒரு பதின்ம வயதினனின் பிரமாதமான சித்திரம். சார்டியை விசாரிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லும் காட்சி, “Barn burner!” என்று அப்பாவைத் திட்டுபவனோடு சார்டி சண்டை போடும் காட்சி, விலை உயர்ந்த கம்பளத்தை நாசப்படுத்தும் காட்சி, கடைசியில் துப்பாக்கி சுடும் சத்தம் கேட்கிறது, யார் விழுந்தது என்று சொல்லாமலே போகும் காட்சி எல்லாமே அற்புதமானவை.

சார்டியை விட எனக்கு அப்பா அப் ஸ்நோப்ஸ்தான் உசத்தி. அந்த வீம்பு பிடித்த அப் ஸ்நோப்ஸ் பாத்திரம் அபாரமானது. பால்வண்ணம் பிள்ளைக்கு நிகரானது. ஆனால் ஸ்னோப்சிடம் இருப்பது வீம்பையும் வறட்டு பிடிவாதத்தையும் தாண்டிய வீரம். அன்றைய சமூக அடுக்குமுறையில் எந்த விதமான வாய்ப்பும் இல்லாத ஒரு மனிதன் தனக்கென்று ஒரு honor code வைத்துக் கொண்டு விடாமல் போராடும் ஒரு சித்திரம். பால்வண்ணம் பிள்ளையைப் பார்த்து இளக்காரமாக சிரிப்பது போல ஸ்நோப்சைப் பார்த்து சிரித்து விடமுடியாது. அப்படி சிரித்தால் நமக்கு ஆப்பு வைத்தாலும் வைத்துவிடுவார்!

பால்வண்ணம் பிள்ளையை புதுமைப்பித்தன் மிகவும் காஷுவலாக காட்டி இருப்பார். ஒரு பெரும் மேதை போகிற போக்கில் இந்தா வச்சுக்கோ என்று ஒரு மாணிக்கத்தைத் தூக்கிப் போட்டுவிட்டுப் போவதைப் போல இருக்கும். ஃபாக்னரின் உழைப்பு இதில் தெரிகிறது. அவ்வளவு சுலபமாக எழுதி இருக்க முடியாது! இதுதான் அவரது ஸ்னோப்ஸ் saga-வின் முதல் அத்தியாயமாம்.

இணையத்தில் நான் பார்த்த அப் ஸ்னோப்ஸ் விமலாதித்த மாமல்லன்.

முழு கதையையும் கீழே கொடுத்திருக்கிறேன். தவற விடாதீர்கள்.


Barn Burning by William Faulkner

The store in which the justice of the Peace’s court was sitting smelled of cheese. The boy, crouched on his nail keg at the back of the crowded room, knew he smelled cheese, and more: from where he sat he could see the ranked shelves close-packed with the solid, squat, dynamic shapes of tin cans whose labels his stomach read, not from the lettering which meant nothing to his mind but from the scarlet devils and the silver curve of fish – this, the cheese which he knew he smelled and the hermetic meat which his intestines believed he smelled coming in intermittent gusts momentary and brief between the other constant one, the smell and sense just a little of fear because mostly of despair and grief, the old fierce pull of blood. He could not see the table where the Justice sat and before which his father and his father’s enemy (our enemy he thought in that despair; ourn! mine and hisn both! He’s my father!) stood, but he could hear them, the two of them that is, because his father had said no word yet: “But what proof have you, Mr. Harris?”

“I told you. The hog got into my corn. I caught it up and sent it back to him. He had no fence that would hold it. I told him so, warned him. The next time I put the hog in my pen. When he came to get it I gave him enough wire to patch up his pen. The next time I put the hog up and kept it. I rode down to his house and saw the wire I gave him still rolled on to the spool in his yard. I told him he could have the hog when he paid me a dollar pound fee. That evening a nigger came with the dollar and got the hog. He was a strange nigger. He said, ‘He say to tell you wood and hay kin burn.’ I said, ‘What?’ ‘That whut he say to tell you,’ the nigger said. ‘Wood and hay kin burn.’ That night my barn burned. I got the stock out but I lost the barn.”

“Where is the nigger? Have you got him?” “He was a strange nigger, I tell you. I don’t know what became of him.” “But that’s not proof. Don’t you see that’s not proof?”

“Get that boy up here. He knows.” For a moment the boy thought too that the man meant his older brother until Harris said, “Not him. The little one. The boy,” and, crouching, small for his age, small and wiry like his father, in patched and faded jeans even too small for him, with straight, uncombed, brown hair and eyes gray and wild as storm scud, he saw the men between himself and the table part and become a lane of grim faces, at the end of which he saw the justice, a shabby, collarless, graying man in spectacles, beckoning him. He felt no floor under his bare feet; he seemed to walk beneath the palpable weight of the grim turning faces. His father, stiff in his black Sunday coat donned not for the trial but for the moving, did not even look at him. He aims for me to lie, he thought, again with that frantic grief and despair. And I will have to do hit.

“What’s your name, boy?” the justice said. “Colonel Sartoris Snopes,” the boy whispered.

“Hey?” the Justice said. “Talk louder. Colonel Sartoris? I reckon anybody named for Colonel Sartoris in this country can’t help but tell the truth, can they?” The boy said nothing. Enemy! Enemy! he thought; for a moment he could not even see, could not see that the justice’s face was kindly nor discern that his voice was troubled when he spoke to the man named Harris: “Do you want me to question this boy?” But he could hear, and during those subsequent long seconds while there was absolutely no sound in the crowded little room save that of quiet and intent breathing it was as if he had swung outward at the end of a grape vine, over a ravine, and at the top of the swing had been caught in a prolonged instant of mesmerized gravity, weightless in time.

“No!” Harris said violently, explosively. “Damnation! Send him out of here!” Now time, the fluid world, rushed beneath him again, the voices coming to him again through the smell of cheese and sealed meat, the fear and despair and the old grief of blood:

“This case is closed. I can’t find against you, Snopes, but I can give you advice. Leave this country and don’t come back to it.”

His father spoke for the first time, his voice cold and harsh, level, without emphasis: “I aim to. I don’t figure to stay in a country among people who…” he said something unprintable and vile, addressed to no one.

“That’ll do,” the Justice said. “Take your wagon and get out of this country before dark. Case dismissed.”

His father turned, and he followed the stiff black coat, the wiry figure walking a little stiffly from where a Confederate provost’s man’s musket ball had taken him in the heel on a stolen horse thirty years ago, followed the two backs now, since between the two lines of grim-faced men and out of the store and across the worn gallery and down the sagging steps and among the dogs and half-grown boys in the mild May dust, where as he passed a voice hissed:

“Barn burner!”

Again he could not see, whirling; there was a face in a red haze, moonlike, bigger than the full moon, the owner of it half again his size, he leaping in the red haze toward the face, feeling no blow, feeling no shock when his head struck the earth, scrabbling up and leaping again, feeling no blow this time either and tasting no blood, scrabbling up to see the other boy in full flight and himself already leaping into pursuit as his father’s hand jerked him back, the harsh, cold voice speaking above him: “Go get in the wagon.”

It stood in a grove of locusts and mulberries across the road. His two hulking sisters in their Sunday dresses and his mother and her sister in calico and sunbonnets were already in it, sitting on and among the sorry residue of the dozen and more movings which even the boy could remember the battered stove, the broken beds and chairs, the clock inlaid with mother-of-pearl, which would not run, stopped at some fourteen minutes past two o’clock of a dead and forgotten day and time, which had been his mother’s dowry. She was crying, though when she saw him she drew her sleeve across her face and began to descend from the wagon. “Get back,” the father said.

“He’s hurt. I got to get some water and wash his…”

His older brother had appeared from somewhere in the crowd, no taller than the father but thicker, chewing tobacco steadily. “Get back in the wagon,” his father said. He got in too, over the tail-gate. His father mounted to the seat where the older brother already sat and struck the gaunt mules two savage blows with the peeled willow, but without heat. It was not even sadistic; it was exactly that same quality which in later years would cause his descendants to over-run the engine before putting a motor car into motion, striking and reining back in the same movement. The wagon went on, the store with its quiet crowd of grimly watching men dropped behind; a curve in the road hid it. Forever he thought. Maybe he’s done satisfied now, now that he has… stopping himself, not to say it aloud even to himself. His mother’s hand touched his shoulder.

“Does hit hurt?” she said.

“Naw,” he said. “Hit don’t hurt. Lemme be.” “Can’t you wipe some of the blood off before hit dries?” “I’ll wash to-night,” he said. “Lemme be, I tell you.”

The wagon went on. He did not know where they were going. None of them ever did or ever asked, because it was always somewhere, always a house of sorts waiting for them a day or two days or even three days away. Likely his father had already arranged to make a crop on another farm before he… Again he had to stop himself. He (the father) always did. There was something about his wolflike independence and even courage when the advantage was at least neutral which impressed strangers, as if they got from his latent ravening ferocity not so much a sense of dependability as a feeling that his ferocious conviction in the rightness of his own actions would be of advantage to all whose interest lay with his.

That night they camped in a grove of oaks and beeches where a spring ran. The nights were still cool and they had a fire against it, of a rail lifted from a nearby fence and cut into lengths – a small fire, neat, niggard almost, a shrewd fire; such fires were his father’s habit and custom always, even in freezing weather. Older, the boy might have remarked this and wondered why not a big one; why should not a man who had not only seen the waste and extravagance of war, but who had in his blood an inherent voracious prodigality with material not his own, have burned everything in sight? Then he might have gone a step farther and thought that that was the reason: that niggard blaze was the living fruit of nights passed during those four years in the woods hiding from all men, blue or gray, with his strings of horses (captured horses, he called them). And older still, he might have divined the true reason: that the element of fire spoke to some deep mainspring of his father’s being, as the element of steel or of powder spoke to other men, as the one weapon for the preservation of integrity, else breath were not worth the breathing, and hence to be regarded with respect and used with discretion.

But he did not think this now and he had seen those same niggard blazes all his life. He merely ate his supper beside it and was already half asleep over his iron plate when his father called him, and once more he followed the stiff back, the stiff and ruthless limp, up the slope and on to the starlit road where, turning, he could see his father against the stars but without face or depth-a shape black, flat, and bloodless as though cut from tin in the iron folds of the frockcoat which had not been made for him, the voice harsh like tin and without heat like tin:

“You were fixing to tell them. You would have told him.” He didn’t answer. His father struck him with the flat of his hand on the side of the head, hard but without heat, exactly as he had struck the two mules at the store, exactly as he would strike either of them with any stick in order to kill a horse fly, his voice still without heat or anger: “You’re getting to be a man. You got to learn. You got to learn to stick to your own blood or you ain’t going to have any blood to stick to you. Do you think either of them, any man there this morning would? Don’t you know all they wanted was a chance to get at me because they knew I had them beat? Eh?” Later, twenty years later, he was to tell himself, “If I had said they wanted only truth, justice, he would have hit me again.” But now he said nothing. He was not crying. He just stood there. “Answer me,” his father said.

“Yes,” he whispered. His father turned.

“Get on to bed. We’ll be there tomorrow.”</p

Tomorrow they were there. In the early afternoon the wagon stopped before a paintless two-room house identical almost with the dozen others it had stopped before even in the boy’s ten years, and again, as on the other dozen occasions, his mother and aunt got down and began to unload the wagon, although his two sisters and his father and brother had not moved.

“Likely hit ain’t fitten for hawgs,” one of the sisters said.

“Nevertheless, fit it will and you’ll hog it and like it,” his father said. “Get out of them chairs and help your Ma unload.”

The two sisters got down, big, bovine, in a flutter of cheap ribbons; one of them drew from the jumbled wagon bed a battered lantern, the other a worn broom. His father handed the reins to the older son and began to climb stiffly over the wheel. “When they get unloaded, take the team to the barn and feed them.” Then he said, and at first the boy thought he was still speaking to his brother: “Come with me.”

“Me?” he said. “Yes,” his father said. “You.”

“Abner,” his mother said. His father paused and looked back – the harsh level stare beneath the shaggy, graying, irascible brows.

“I reckon I’ll have a word with the man that aims to begin tomorrow owning me body and soul for the next eight months.”

They went back up the road. A week ago – or before last night, that is – he would have asked where they were going, but not now. His father had struck him before last night but never before had he paused afterward to explain why; it was as if the blow and the following calm, outrageous voice still rang, repercussed, divulging nothing to him save the terrible handicap of being young, the light weight of his few years, just heavy enough to prevent his soaring free of the world as it seemed to be ordered but not heavy enough to keep him footed solid in it, to resist it and try to change the course of its events.

Presently he could see the grove of oaks and cedars and the other flowering trees and shrubs where the house would be, though not the house yet. They walked beside a fence massed with honeysuckle and Cherokee roses and came to a gate swinging open between two brick pillars, and now, beyond a sweep of drive, he saw the house for the first time and at that instant he forgot his father and the terror and despair both, and even when he remembered his father again (who had not stopped) the terror and despair did not return. Because, for all the twelve movings, they had sojourned until now in a poor country, a land of small farms and fields and houses, and he had never seen a house like this before. Hit’s big as a courthouse he thought quietly, with a surge of peace and joy whose reason he could not have thought into words, being too young for that: They are safe from him. People whose lives are a part of this peace and dignity are beyond his touch, he no more to them than a buzzing wasp: capable of stinging for a little moment but that’s all; the spell of this peace and dignity rendering even the barns and stable and cribs which belong to it impervious to the puny flames he might contrive… this, the peace and joy, ebbing for an instant as he looked again at the stiff black back, the stiff and implacable limp of the figure which was not dwarfed by the house, for the reason that it had never looked big anywhere and which now, against the serene columned backdrop, had more than ever that impervious quality of something cut ruthlessly from tin, depthless, as though, sidewise to the sun, it would cast no shadow. Watching him, the boy remarked the absolutely undeviating course which his father held and saw the stiff foot come squarely down in a pile of fresh droppings where a horse had stood in the drive and which his father could have avoided by a simple change of stride. But it ebbed only for a moment, though he could not have thought this into words either, walking on in the spell of the house, which he could even want but without envy, without sorrow, certainly never with that ravening and jealous rage which unknown to him walked in the iron like black coat before him. Maybe he will feel it too. Maybe it will even change him now from what maybe he couldn’t help but be.

They crossed the portico. Now he could hear his father’s stiff foot as it came down on the boards with clocklike finality, a sound out of all proportion to the displacement of the body it bore and which was not dwarfed either by the white door before it, as though it had attained to a sort of vicious and ravening minimum not to be dwarfed by anything – the flat, wide, black hat, the formal coat of broadcloth which had once been black but which had now the friction-glazed greenish cast of the bodies of old house flies, the lifted sleeve which was too large, the lifted hand like a curled claw. The door opened so promptly that the boy knew the Negro must have been watching them all the time, an old man with neat grizzled hair, in a linen jacket, who stood barring the door with his body, saying, “Wipe yo foots, white man, fo you come in here. Major ain’t home nohow.”

“Get out of my way, nigger,” his father said, without heat too, flinging the door back and the Negro also and entering, his hat still on his head. And now the boy saw the prints of the stiff foot on the doorjamb and saw them appear on the pale rug behind the machinelike deliberation of the foot which seemed to bear (or transmit) twice the weight which the body compassed. The Negro was shouting “Miss Lula! Miss Lula!” somewhere behind them, then the boy, deluged as though by a warm wave by a suave turn of carpeted stair and a pendant glitter of chandeliers and a mute gleam of gold frames, heard the swift feet and saw her too, a lady – perhaps he had never seen her like before either – in a gray, smooth gown with lace at the throat and an apron tied at the waist and the sleeves turned back, wiping cake or biscuit dough from her hands with a towel as she came up the hall, looking not at his father at all but at the tracks on the blond rug with an expression of incredulous amazement.

“I tried,” the Negro cried. “I tole him to…”

“Will you please go away?” she said in a shaking voice. “Major de Spain is not at home. Will you please go away?”

His father had not spoken again. He did not speak again. He did not even look at her. He just stood stiff in the center of the rug, in his hat, the shaggy iron-gray brows twitching slightly above the pebble-colored eyes as he appeared to examine the house with brief deliberation. Then with the same deliberation he turned; the boy watched him pivot on the good leg and saw the stiff foot drag round the arc of the turning, leaving a final long and fading smear. His father never looked at it, he never once looked down at the rug. The Negro held the door. It closed behind them, upon the hysteric and indistinguishable woman-wail. His father stopped at the top of the steps and scraped his boot clean on the edge of it. At the gate he stopped again. He stood for a moment, planted stiffly on the stiff foot, looking back at the house. “Pretty and white, ain’t it?” he said. “That’s sweat. Nigger sweat. Maybe it ain’t white enough yet to suit him. Maybe he wants to mix some white sweat with it.”

Two hours later the boy was chopping wood behind the house within which his mother and aunt and the two sisters (the mother and aunt, not the two girls, he knew that; even at this distance and muffled by walls the flat loud voices of the two girls emanated an incorrigible idle inertia) were setting up the stove to prepare a meal, when he heard the hooves and saw the linen-clad man on a fine sorrel mare, whom he recognized even before he saw the rolled rug in front of the Negro youth following on a fat bay carriage horse – a suffused, angry face vanishing, still at full gallop, beyond the corner of the house where his father and brother were sitting in the two tilted chairs; and a moment later, almost before he could have put the axe down, he heard the hooves again and watched the sorrel mare go back out of the yard, already galloping again.

Then his father began to shout one of the sisters’ names, who presently emerged backward from the kitchen door dragging the rolled rug along the ground by one end while the other sister walked behind it.

“If you ain’t going to tote, go on and set up the wash pot,” the first said.

“You, Sarty!” the second shouted, “Set up the wash pot!” His father appeared at the door, framed against that shabbiness, as he had been against that other bland perfection, impervious to either, the mother’s anxious face at his shoulder.

“Go on,” the father said. “Pick it up.” The two sisters stooped, broad, lethargic; stooping, they presented an incredible expanse of pale cloth and a flutter of tawdry ribbons.

“If I thought enough of a rug to have to git hit all the way from France I wouldn’t keep hit where folks coming in would have to tromp on hit,” the first said. They raised the rug.

“Abner,” the mother said. “Let me do it.”

“You go back and git dinner,” his father said. “I’ll tend to this.”

From the woodpile through the rest of the afternoon the boy watched them, the rug spread flat in the dust beside the bubbling wash-pot, the two sisters stooping over it with that profound and lethargic reluctance, while the father stood over them in turn, implacable and grim, driving them though never raising his voice again. He could smell the harsh homemade lye they were using; he saw his mother come to the door once and look toward them with an expression not anxious now but very like despair; he saw his father turn, and he fell to with the axe and saw from the corner of his eye his father raise from the ground a flattish fragment of field stone and examine it and return to the pot, and this time his mother actually spoke: “Abner. Abner. Please don’t. Please, Abner.”

Then he was done too. It was dusk; the whippoorwills had already begun. He could smell coffee from the room where they would presently eat the cold food remaining from the mid-afternoon meal, though when he entered the house he realized they were having coffee again probably because there was a fire on the hearth, before which the rug now lay spread over the backs of the two chairs. The tracks of his father’s foot were gone. Where they had been were now long, water-cloudy scoriations resembling the sporadic course of a lilliputian mowing machine.

It still hung there while they ate the cold food and then went to bed, scattered without order or claim up and down the two rooms, his mother in one bed, where his father would later lie, the older brother in the other, himself, the aunt, and the two sisters on pallets on the floor. But his father was not in bed yet. The last thing the boy remembered was the depthless, harsh silhouette of the hat and coat bending over the rug and it seemed to him that he had not even closed his eyes when the silhouette was standing over him, the fire almost dead behind it, the stiff foot prodding him awake. “Catch up the mule,” his father said.

When he returned with the mule his father was standing in the black door, the rolled rug over his shoulder. “Ain’t you going to ride?” he said.

“No. Give me your foot.”

He bent his knee into his father’s hand, the wiry, surprising power flowed smoothly, rising, he rising with it, on to the mule’s bare back (they had owned a saddle once; the boy could remember it though not when or where) and with the same effortlessness his father swung the rug up in front of him. Now in the starlight they retraced the afternoon’s path, up the dusty road rife with honeysuckle, through the gate and up the black tunnel of the drive to the lightless house, where he sat on the mule and felt the rough warp of the rug drag across his thighs and vanish.

“Don’t you want me to help?” he whispered. His father did not answer and now he heard again that stiff foot striking the hollow portico with that wooden and clocklike deliberation, that outrageous overstatement of the weight it carried. The rug, hunched, not flung (the boy could tell that even in the darkness) from his father’s shoulder struck the angle of wall and floor with a sound unbelievably loud, thunderous, then the foot again, unhurried and enormous; a light came on in the house and the boy sat, tense, breathing steadily and quietly and just a little fast, though the foot itself did not increase its beat at all, descending the steps now; now the boy could see him.

“Don’t you want to ride now?” he whispered. “We kin both ride now,” the light within the house altering now, flaring up and sinking, He’s coming down the stairs now, he thought. He had already ridden the mule up beside the horse block; presently his father was up behind him and he doubled the reins over and slashed the mule across the neck, but before the animal could begin to trot the hard, thin arm came round him, the hard, knotted hand jerking the mule back to a walk.

In the first red rays of the sun they were in the lot, putting plow gear on the mules. This time the sorrel mare was in the lot before he heard it at all, the rider collarless and even bareheaded, trembling, speaking in a shaking voice as the woman in the house had done, his father merely looking up once before stooping again to the hame he was buckling, so that the man on the mare spoke to his stooping back:

“You must realize you have ruined that rug. Wasn’t there anybody here, any of your women…” he ceased, shaking, the boy watching him, the older brother leaning now in the stable door, chewing, blinking slowly and steadily at nothing apparently. “It cost a hundred dollars. But you never had a hundred dollars. You never will. So I’m going to charge you twenty bushels of corn against your crop. I’ll add it in your contract and when you come to the commissary you can sign it. That won’t keep Mrs. de Spain quiet but maybe it will teach you to wipe your feet off before you enter her house again.”

Then he was gone. The boy looked at his father, who still had not spoken or even looked up again, who was now adjusting the logger-head in the hame.

“Pap,” he said. His father looked at him – the inscrutable face, the shaggy brows beneath which the gray eyes glinted coldly. Suddenly the boy went toward him, fast, stopping as suddenly. “You done the best you could!” he cried. “If he wanted hit done different why didn’t he wait and tell you how? He won’t git no twenty bushels! He won’t git none! We’ll gether hit and hide hit! I kin watch…”

“Did you put the cutter back in that straight stock like I told you?” “No sir,” he said. “Then go do it.”

That was Wednesday. During the rest of that week he worked steadily, at what was within his scope and some which was beyond it, with an industry that did not need to be driven nor even commanded twice; he had this from his mother, with the difference that some at least of what he did he liked to do, such as splitting wood with the half-size axe which his mother and aunt had earned, or saved money somehow, to present him with at Christmas. In company with the two older women (and on one afternoon, even one of the sisters), he built pens for the shoat and the cow which were a part of his father’s contract with the landlord, and one afternoon, his father being absent, gone somewhere on one of the mules, he went to the field

They were running a middle buster now, his brother holding the plow straight while he handled the reins, and walking beside the straining mule, the rich black soil shearing cool and damp against his bare ankles, he thought Maybe this is the end of it. Maybe even that twenty bushels that seems hard to have to pay for just a rug will be a cheap price for him to stop forever and always from being what he used to be; thinking, dreaming now, so that his brother had to speak sharply to him to mind the mule: Maybe he even won’t collect the twenty bushels. Maybe it will all add up and balance and vanish – corn, rug, fire; the terror and grief, the being pulled two ways like between two teams of horses – gone, done with for ever and ever.

Then it was Saturday; he looked up from beneath the mule he was harnessing and saw his father in the black coat and hat. “Not that,” his father said. “The wagon gear.” And then, two hours later, sitting in the wagon bed behind his father and brother on the seat, the wagon accomplished a final curve, and he saw the weathered paintless store with its tattered tobacco and patent-medicine posters and the tethered wagons and saddle animals below the gallery. He mounted the gnawed steps behind his father and brother, and there again was the lane of quiet, watching faces for the three of them to walk through. He saw the man in spectacles sitting at the plank table and he did not need to be told this was a Justice of the Peace; he sent one glare of fierce, exultant, partisan defiance at the man in collar and cravat now, whom he had seen but twice before in his life, and that on a galloping horse, who now wore on his face an expression not of rage but of amazed unbelief which the boy could not have known was at the incredible circumstance of being sued by one of his own tenants, and came and stood against his father and cried at the justice: “He ain’t done it! He ain’t burnt…”

“Go back to the wagon,” his father said. “Burnt?” the Justice said. “Do I understand this rug was burned too?”

“Does anybody here claim it was?” his father said. “Go back to the wagon.” But he did not, he merely retreated to the rear of the room, crowded as that other had been, but not to sit down this time, instead, to stand pressing among the motionless bodies, listening to the voices:

“And you claim twenty bushels of corn is too high for the damage you did to the rug?”

“He brought the rug to me and said he wanted the tracks washed out of it. I washed the tracks out and took the rug back to him.”

“But you didn’t carry the rug back to him in the same condition it was in before you made the tracks on it.”

His father did not answer, and now for perhaps half a minute there was no sound at all save that of breathing, the faint, steady suspiration of complete and intent listening.

“You decline to answer that, Mr. Snopes?” Again his father did not answer. “I’m going to find against you, Mr. Snopes, I’m going to find that you were responsible for the injury to Major de Spain’s rug and hold you liable for it. But twenty bushels of corn seems a little high for a man in your circumstances to have to pay. Major de Spain claims it cost a hundred dollars. October corn will be worth about fifty cents. I figure that if Major de Spain can stand a ninety-five dollar loss on something he paid cash for, you can stand a five- dollar loss you haven’t earned yet. I hold you in damages to Major de Spain to the amount of ten bushels of corn over and above your contract with him, to be paid to him out of your crop at gathering time. Court adjourned.”

It had taken no time hardly, the morning was but half begun. He thought they would return home and perhaps back to the field, since they were late, far behind all other farmers. But instead his father passed on behind the wagon, merely indicating with his hand for the older brother to follow with it, and he crossed the road toward the blacksmith shop opposite, pressing on after his father, overtaking him, speaking, whispering up at the harsh, calm face beneath the weathered hat: “He won’t git no ten bushels neither. He won’t git one. We’ll…” until his father glanced for an instant down at him, the face absolutely calm, the grizzled eyebrows tangled above the cold eyes, the voice almost pleasant, almost gentle:

“You think so? Well, we’ll wait till October anyway.”

The matter of the wagon – the setting of a spoke or two and the tightening of the tires – did not take long either, the business of the tires accomplished by driving the wagon into the spring branch behind the shop and letting it stand there, the mules nuzzling into the water from time to time, and the boy on the seat with the idle reins, looking up the slope and through the sooty tunnel of the shed where the slow hammer rang and where his father sat on an upended cypress bolt, easily, either talking or listening, still sitting there when the boy brought the dripping wagon up out of the branch and halted it before the door.

“Take them on to the shade and hitch,” his father said. He did so and returned. His father and the smith and a third man squatting on his heels inside the door were talking, about crops and animals; the boy, squatting too in the ammoniac dust and hoof-parings and scales of rust, heard his father tell a long and unhurried story out of the time before the birth of the older brother even when he had been a professional horse trader. And then his father came up beside him where he stood before a tattered last year’s circus poster on the other side of the store, gazing rapt and quiet at the scarlet horses, the incredible poisings and convolutions of tulle and tights and the painted leer of comedians, and said, “It’s time to eat.”

But not at home. Squatting beside his brother against the front wall, he watched his father emerge from the store and produce from a paper sack a segment of cheese and divide it carefully and deliberately into three with his pocket knife and produce crackers from the same sack. They all three squatted on the gallery and ate, slowly, without talking; then in the store again, they drank from a tin dipper tepid water smelling of the cedar bucket and of living beech trees. And still they did not go home. It was a horse lot this time, a tall rail fence upon and along which men stood and sat and out of which one by one horses were led, to be walked and trotted and then cantered back and forth along the road while the slow swapping and buying went on and the sun began to slant westward, they – the three of them – watching and listening, the older brother with his muddy eyes and his steady, inevitable tobacco, the father commenting now and then on certain of the animals, to no one in particular.

It was after sundown when they reached home. They ate supper by lamplight, then, sitting on the doorstep, the boy watched the night fully accomplished, listening to the whippoorwills and the frogs, when he heard his mother’s voice: “Abner! No! No! Oh, God. Oh, God. Abner!” and he rose, whirled, and saw the altered light through the door where a candle stub now burned in a bottle neck on the table and his father, still in the hat and coat, at once formal and burlesque as though dressed carefully for some shabby and ceremonial violence, emptying the reservoir of the lamp back into the five-gallon kerosene can from which it had been filled, while the mother tugged at his arm until he shifted the lamp to the other hand and flung her back, not savagely or viciously, just hard, into the wall, her hands flung out against the wall for balance, her mouth open and in her face the same quality of hopeless despair as had been in her voice. Then his father saw him standing in the door.

“Go to the barn and get that can of oil we were oiling the wagon with,” he said. The boy did not move. Then he could speak.

“What…” he cried “What are you…” “Go get that oil,” his father said. “Go.”

Then he was moving, running outside the house, toward the stable: this the old habit, the old blood which he had not been permitted to choose for himself, which had been bequeathed him willy nilly and which had run for so long (and who knew where, battening on what of outrage and savagery and lust) before it came to him. I could keep on, he thought. I could run on and on and never look back, never need to see his face again. Only I can’t. I can’t, the rusted can in his hand now, the liquid sploshing in it as he ran back to the house and into it, into the sound of his mother’s weeping in the next room, and handed the can to his father.

“Ain’t you going to even send a nigger?” he cried. “At least you sent a nigger before!”

This time his father didn’t strike him. The hand came even faster than the blow had, the same hand which had set the can on the table with almost excruciating care flashing from the can toward him too quick for him to follow it, gripping him by the back of the shirt and on to tiptoe before he had seen it quit the can, the face stooping at him in breathless and frozen ferocity, the cold, dead voice speaking over him to the older brother who leaned against the table, chewing with that steady, curious, sidewise motion of cows:

“Empty the can into the big one and go on. I’ll ketch up with you.”

“Better tie him to the bedpost,” the brother said.

“Do like I told you,” the father said. Then the boy was moving, his bunched shirt and the hard, bony hand between his shoulder-blades, his toes just touching the floor, across the room and into the other one, past the sisters sitting with spread heavy thighs in the two chairs over the cold hearth, and to where his mother and aunt sat side by side on the bed, the aunt’s arms about his mother’s shoulders.

“Hold him,” the father said. The aunt made a startled movement. “Not you,” the father said. “Lennie. Take hold of him. I want to see you do it.” His mother took him by the wrist. “You’ll hold him better than that. If he gets loose don’t you know what he is going to do? He will go up yonder.” He jerked his head toward the road. “Maybe I’d better tie him.”

“I’ll hold him,” his mother whispered.

“See you do then.” Then his father was gone, the stiff foot heavy and measured upon the boards, ceasing at last.

Then he began to struggle. His mother caught him in both arms, he jerking and wrenching at them. He would be stronger in the end, he knew that. But he had no time to wait for it. “Lemme go!” he cried. “I don’t want to have to hit you!”

“Let him go!” the aunt said. “If he don’t go, before God, I am going up there myself!” “Don’t you see I can’t?” his mother cried. “Sarty! Sarty! No! No! Help me, Lizzie!”

Then he was free. His aunt grasped at him but was too late. He whirled, running, his mother stumbled forward on to her knees behind him, crying to the nearer sister: “Catch him, Net! Catch him!” But that was too late too, the sister (the sisters were twins, born at the same time, yet either of them now gave the impression of being, encompassing as much living meat and volume and weight as any other two of the family) not yet having begun to rise from the chair, her head, face, alone merely turned, presenting to him in the flying instant an astonishing expanse of young female features untroubled by any surprise even, wearing only an expression of bovine interest. Then he was out of the room, out of the house, in the mild dust of the starlit road and the heavy rifeness of honeysuckle, the pale ribbon unspooling with terrific slowness under his running feet, reaching the gate at last and turning in, running, his heart and lungs drumming, on up the drive toward the lighted house, the lighted door. He did not knock, he burst in, sobbing for breath, incapable for the moment of speech; he saw the astonished face of the Negro in the linen jacket without knowing when the Negro had appeared.

“De Spain!” he cried, panted. “Where’s…” then he saw the white man too emerging from a white door down the hall. “Barn!” he cried. “Barn!”

“What?” the white man said. “Barn?” “Yes!” the boy cried. “Barn!” “Catch him!” the white man shouted.

But it was too late this time too. The Negro grasped his shirt, but the entire sleeve, rotten with washing, carried away, and he was out that door too and in the drive again, and had actually never ceased to run even while he was screaming into the white man’s face.

Behind him the white man was shouting, “My horse! Fetch my horse!” and he thought for an instant of cutting across the park and climbing the fence into the road, but he did not know the park nor how high the vine-massed fence might be and he dared not risk it. So he ran on down the drive, blood and breath roaring; presently he was in the road again though he could not see it. He could not hear either: the galloping mare was almost upon him before he heard her, and even then he held his course, as if the urgency of his wild grief and need must in a moment more find him wings, waiting until the ultimate instant to hurl himself aside and into the weed-choked roadside ditch as the horse thundered past and on, for an instant in furious silhouette against the stars, the tranquil early summer night sky which, even before the shape of the horse and rider vanished, strained abruptly and violently upward: a long, swirling roar incredible and soundless, blotting the stars, and he springing up and into the road again, running again, knowing it was too late yet still running even after he heard the shot and, an instant later, two shots, pausing now without knowing he had ceased to run, crying “Pap! Pap!,” running again before he knew he had begun to run, stumbling, tripping over something and scrabbling up again without ceasing to run, looking backward over his shoulder at the glare as he got up, running on among the invisible trees, panting, sobbing, “Father! Father!”

At midnight he was sitting on the crest of a hill. He did not know it was midnight and he did not know how far he had come. But there was no glare behind him now and he sat now, his back toward what he had called home for four days anyhow, his face toward the dark woods which he would enter when breath was strong again, small, shaking steadily in the chill darkness, hugging himself into the remainder of his thin, rotten shirt, the grief and despair now no longer terror and fear but just grief and despair. Father. My father, he thought. “He was brave!” he cried suddenly, aloud but not loud, no more than a whisper: “He was! He was in the war! He was in Colonel Sartoris’ cav’ry!” not knowing that his father had gone to that war a private in the fine old European sense, wearing no uniform, admitting the authority of and giving fidelity to no man or army or flag, going to war as Malbrouck himself did: for booty – it meant nothing and less than nothing to him if it were enemy booty or his own.

The slow constellations wheeled on. It would be dawn and then sun-up after a while and he would be hungry. But that would be tomorrow and now he was only cold, and walking would cure that. His breathing was easier now and he decided to get up and go on, and then he found that he had been asleep because he knew it was almost dawn, the night almost over. He could tell that from the whippoorwills. They were everywhere now among the dark trees below him, constant and inflectioned and ceaseless, so that, as the instant for giving over to the day birds drew nearer and nearer, there was no interval at all between them. He got up. He was a little stiff, but walking would cure that too as it would the cold, and soon there would be the sun. He went on down the hill, toward the dark woods within which the liquid silver voices of the birds called unceasing – the rapid and urgent beating of the urgent and quiring heart of the late spring night. He did not look back.


தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: ஃபாக்னர் பக்கம்

தொடர்புடைய சுட்டி: ஃபாக்னர் எழுதிய “Knight’s Gambit

நோபல் பரிசு பெற்ற வில்லியம் ஃபாக்னர் எழுதிய துப்பறியும் கதைகள்

william_faulknerபுத்தகம்: Knight’s Gambit – ஐந்து சிறுகதைகள், ஒரு குறுநாவல்

நோபல் பரிசை வென்றவர் துப்பறியும் கதைகளும் எழுதினார் என்பது ஆச்சரியப்படுத்தலாம். ஆனால் இவை ஃபாக்னரின் பாணி கதைகளே. இவற்றில் உள்ள மர்மம் ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் கதைகள் போலவோ அகதா கிரிஸ்டி கதைகள் போலவோ நம்மை என்ன நடந்திருக்கும் என்றெல்லாம் யூகிக்க வைப்பதில்லை. கதாபாத்திரங்கள், சூழல் போன்றவற்றுக்குத்தான் முக்கியத்துவம். மெல்வில் டேவிசன் போஸ்ட் எழுதிய அங்கிள் ஏப்னர் கதைகளைப் போன்ற நடை. மாற்றிச் சொல்கிறேனோ – துப்பறியும் கதை விரும்பிகளைத் தவிர வேறு யாருக்கும் போஸ்ட் யாரென்று தெரியப் போவதில்லை! அங்கிள் ஏப்னர் கதைகள் காலத்தால் முற்பட்டவை. அதனால் அப்படியே இருந்துவிட்டுப் போகட்டும்.

knights_gambitகதைகளின் நாயகன், துப்பறிபவர், காவின் ஸ்டீவன்ஸ் என்ற அரசு வக்கீல் (Prosecutor). கொஞ்சம் அத்தைப்பாட்டி ஸ்டைலில், விவிலிய ஸ்டைலில்தான் பேசுவார். ஃபாக்னரின் நடையே கொஞ்சம் விவிலிய ஸ்டைல்தான். கதைகள் அவரது மருமகனும் பதின்ம வயதினனும் ஆன சக் மாலிசனின் கண்ணோட்டத்தில் விவரிக்கப்படுகின்றன.

ஏற்கனவே மேலோட்டமாகத்தான் எழுதுகிறேன் என்று குறை சொல்கிறார்கள். 🙂 ஏன், எனக்கே அப்படித்தான் தோன்றுகிறது. வாசிப்பு அனுபவம் ஒவ்வொருவருக்கும் பர்சனல், அதை அடுத்தவர்களுக்கு உணர்த்த முடியாது என்று எனக்கு இப்போதெல்லாம் தோன்றிக் கொண்டே இருக்கிறது. மர்மக் கதைகளுக்கோ கதைச்சுருக்கம் கூட எழுதுவதற்கில்லை. கதைகளை ட்விட்டர் ஸ்டைலில் அறிமுகம் செய்ய வேண்டியதுதான்!

இந்தக் கதைகளில் நான் தலை சிறந்ததாகக் கருதுவது Monk என்ற சிறுகதைதான். அதை மர்மக் கதை என்றெல்லாம் சொல்வது அதை குறைத்து மதிப்பிடுவது. மர்மமும் இருக்கிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். கொஞ்சம் முட்டாள் பயல் – சிறையிலிருந்து விடுதலை ஆகும் சமயத்தில் ஒரு கொலை செய்கிறான். ஏன் என்று மெதுவாகப் புரிகிறது.

Tomorrow என்ற சிறுகதையையும் குறிப்பிடலாம். குற்றவாளி என்று எல்லாருக்கும் தெரிகிறது ஆனால் ஜூரி அவனை விடுவிக்கிறது. ஏன்? இது 1971-இல் ராபர்ட் டுவால் நடித்து திரைப்படமாகவும் வந்தது

Smoke மற்றும் An Error in Chemistry என்ற இரண்டு சிறுகதைகளும் சிறந்த துப்பறியும் சிறுகதைத் தொகுப்புகளில் சேர்க்கப்படுகின்றன. படிக்கலாம்.

மற்ற கதைகளை – Hand upon the Waters மற்றும் Knight’s Gambit ஆகியவற்றை நான் பெரிதாக ரசிக்கவில்லை.

படியுங்கள் என்று நான் பரிந்துரைப்பேன்.


தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: உலக இலக்கியம், துப்பறியும் கதைகள்